Projektuj i buduj dla obwodnicy Augustowa
Przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Augustowa w przebiegu przez Raczki ogłosił białostocki oddział GDDKiA. Dzięki intensywnym przygotowaniom przetarg ruszył o kilka miesięcy wcześniej niż było to planowane w chwili otrzymania decyzji środowiskowej.Dwuetapowy przetarg ograniczony ma wyłonić wykonawcę (najprawdopodobniej konsorcjum firm), który:
-  przygotuje dokumentacje projektową  zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym i obowiązującą decyzją środowiskową
- uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
- wykona roboty budowlane


W pierwszym etapie przetargu zainteresowane konsorcja  składają swoje  oferty. Później GDDKiA ocenia zgodność ofert z warunkami zamówienia. Do drugiego etapu, tj. składania ofert cenowych zostanie dopuszczonych nie więcej niż 20 firm. Z konsorcjum , które przedstawi najkorzystniejszą ofertę, białostocki oddział GDDKiA podpisze  umowę na realizację zadania. Nastąpi to w czwartym kwartale tego roku, a jednym z kluczowych warunków umowy będzie wykonanie obwodnicy (zakończenie prac budowlanych) w ciągu  42 miesiącach od chwili podpisania umowy.


Obwodnica Augustowa będzie się składać z dwóch części (łączących się na bezkolizyjnym skrzyżowaniu „Szkocja”) :
- jednojezdniowego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 8 od węzła „Augustów” do węzła „Szkocja”
- dwujezdniowego fragmentu drogi ekspresowej S - 61 na odcinku od węzła „Szkocja” do węzła „Suwałki Lotnisko”.
 Szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km, w tym odcinek dk 8  o długości około 23,3 km i odcinek S 61 o długości około 13 km.


W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę m.in.:
* Nowych, asfaltowych nawierzchni drogowych (oraz przebudowę istniejących).
* Równoległych dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej.
* Systemu odwodnienia drogi.
* Sieci infrastruktury technicznej (oraz przebudowę istniejącej).
* Urządzeń chroniących środowisko.
* Węzłów: "Augustów", "Borki", "Janówka", "Szkocja", "Lotnisko".
* Mostów nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Szczeberka.


Warto przypomnieć że decyzję środowiskowa dla nowej obwodnicy Augustowa wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 29 grudnia 2009. Stała się ostateczna 10 lutego 2010. 


Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego przetargu na stronie : Oddziały - GDDKiA Białystok - Zamówienia publiczne - powyżej progów unijnych


(19.05.2010)