Przepisy prawne dot obiektów budowlanych i uzbrojeń


1. Przepisy prawa


·        Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U nr 19 z 2007 r. poz. 115)


Art. 39. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.


3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:


1.      uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;  1. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

  2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy.


5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi:


1.      zarządca drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia lub obiektu;  1. właściciel urządzenia lub obiektu - w przypadku gdy:

a.       okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,


b.      na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie.


Art. 42. 1. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.


2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane:


1.      na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości - na krawędzi korony drogi,


2.      na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie drogowym poza koroną drogi
- na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.


Art. 43.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


·        Ustawa prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)


 


art. 3 pkt. 3 – budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury – między innymi sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu


art. 29 – pozwolenia na budowę nie wymaga :


-         budowa przyłączy : elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych


-         remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych


art. 29a – budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


-         do budowy przyłączy stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków


-         przepisów podanych wyżej nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia robót


 


·        Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U nr 80 z 2003 r., poz. 717)

 


art. 53 ust. 4 pkt. 9 – Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległej do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej


 


2. Tryb postępowania przy wydawaniu zgody na umieszczenie sieci uzbrojenia terenu w pasie i poza pasem drogowym


 


1)      W przypadku złożenia wniosku do zarządu drogi bez dołączonej decyzji o lokalizacji celu publicznego ( o warunkach zabudowy) i jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek ten zostaje zwrócony wraz z wezwaniem do wystąpienia o wydanie wyżej wymienionej decyzji, a postępowanie zostaje zawieszone. Zawieszenie zostaje wydane w formie postanowienia.


2)      Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego ( o warunkach zabudowy) organ wystąpi do zarządu drogi o opinię to wydawana jest w formie postanowienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt.9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku lokalizowania sieci poza pasem drogowym lub w formie pisma jeżeli dot. sieci lokalizowanych w pasie drogowym


3)      W przypadku gdy wnioskodawca posiada decyzję o lokalizacji celu publicznego ( o warunkach zabudowy) lub zaświadczenie o zgodności z planem miejscowym ( wypis z planu zagospodarowania) zarząd drogi wydaje decyzję ( zezwolenie) na lokalizowanie sieci w pasie drogowym na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych


4)      Przed wydaniem pozwolenia na budowę zarząd drogi uzgadnia projekt budowlany sieci w części dotyczącej drogi


5)      Przed rozpoczęciem robót zarząd drogi wydaje decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzenia oraz nalicza stosowne opłaty.