Działania przyrodnicze na S5
Na budowie drogi ekspresowej S5 trwają prace przyrodnicze związane z przemieszczaniem siedlisk pachnicy dębowej (Osmoderma eremita).

Działania wynikają z decyzji wydanych w lutym 2017 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Decyzją o przeniesieniu objęte zostały siedliska osobników gatunku Osmoderma eremita znajdujące się w okolicy miejscowości Sartowice (odcinek 1 drogi S5) oraz Gruczno (odcinek 2).

 

W ramach działań zmierzających do ochrony przyrody na terenie budowy drogi ekspresowej S5, prowadzono już przesadzenie: sasanki łąkowej (odcinek 1), staroduba łąkowego (odcinek 6), czy pełnika europejskiego (odcinek 7). Prowadzono też  przemieszczenie mrowisk z gatunku mrówka rudnica oraz mrówka ćmawa (wszystkie odcinki),

Ustawiano też tymczasowe wygrodzenia chroniące płazy przed wejściem na budowę, w określonych przez nadzór przyrodniczy lokalizacjach oraz zbierano nasiona gatunków chronionych i przenoszono je na nowe stanowiska wyznaczone przez botanika.

 

Planowane są również działania polegające na odtworzeniu i poprawie warunków siedliskowych płazów w tym stawianie dalszych wygrodzeń oraz zbiorników zastępczych, zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz nietoperzy, przeniesienie 2 gniazd bociana białego (odcinek 2), czy działania w zakresie usunięcia obcych gatunków roślin zniekształcających chronione siedliska leśne.