LABORATORIUM – akredytacja PCA nr AB 1549

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowego sprawuje nadzór nad jakością wykonywanych robót przy budowie i utrzymaniu dróg i mostów oraz autostrad administrowanych przez GDDKiA.

 Laboratorium wykonuje pomiary w terenie i badania materiałów w oparciu o aktualne Normy i Wytyczne, przy użyciu nowoczesnego i zgodnego z wymaganiami wyposażenia pomiarowego.

 

Zatrudnia wykwalifikowany i kompetentny personel, posiadający doświadczenie teoretyczne, a także praktyczne zdobyte w trakcie realizacji największych inwestycji drogowych. Gwarantuje to uzyskanie wiarygodnych i miarodajnych wyników badań spełniających oczekiwania Klienta.

 

GDDKiA

Siedziba Wydziału Technologii w Jaworznie

 

Laboratorium realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistycznych Zespołów:

  • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych (T-1.1) – wykonuje badania lepiszczy asfaltowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, zagęszczonych warstw nawierzchni bitumicznych;
  • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących (T-1.2) – wykonuje badania mieszanek betonowych, stwardniałego betonu, betonowych i kamiennych prefabrykowanych elementów drogowych, cementu oraz mieszanek związanych hydraulicznie;
  • Zespół Diagnostyki Nawierzchni (T-1.3) – wykonuje badania diagnostyczne nawierzchni drogowych bitumicznych i betonowych w zakresie cech eksploatacyjnych, takich jak: równość podłużna i poprzeczna, szorstkość; badania oznakowania poziomego i pionowego w zakresie widzialności i odblaskowości, badania nośności i zagęszczenia podłoża i warstw konstrukcyjnych, rozpoznania konstrukcji nawierzchni;
  • Zespół Gruntów i Geotechniki (T-1.4) – wykonuje badania gruntów podłoża, materiałów do budowy nasypów, kruszyw i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi, polowe badania podłoża gruntowego i robót ziemnych oraz badania materiałów do zimowego utrzymania dróg;
  • Zespół Kruszyw (T-1.5) – wykonuje badania właściwości kruszyw w zakresie przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych, produkcji betonu oraz mieszanek związanych i niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy lub nawierzchni.

 

GDDKiA

 

Informujemy, że w Laboratorium od 2013 r. obowiązuje wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskaniem w 2015 roku certyfikatu akredytacji o numerze AB 1549 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.   
Certyfikat ten stanowi formalne  potwierdzenie kompetencji laboratorium do świadczenia usług badawczych oraz gwarancję rzetelności wykonywanych badań materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do budowy dróg i mostów.

Aktualne informacje dotyczące posiadanego zakresu akredytacji znajdują się na stronie PCA

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

GDDKiA Oddział w Katowicach

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Drogowców 6

43-600 Jaworzno

 

Sekretariat:                                   

Tel: 32 614 23 60

fax: 32 614 23 70

e-mail: kat_lab@gddkia.gov.pl