przepisy


Podstawowym aktem prawnym, który określa:

1.      Jakie działania i czynności w zakresie wprowadzania oznakowania poziomego, pionowego
i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wymagają opracowania projektu organizacji ruchu,

2.      Co projekt organizacji ruchu powinien zawierać,

3.      Procedurę obowiązującą przy zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu,

jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym rozporządzeniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 r., poz. 1729).