Kolejna obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S11 oddana do ruchu

Oddano do ruchu nowy odcinek drogi ekspresowej S11 stanowiący obwodnicę Jarocina. Nadal będą trwały prace wykończeniowe i porządkujące poza korpusem drogi tzn. przy drogach serwisowych. Od dziś jadąc tranzytem ominiemy Jarocin i dzięki łącznikowi  dojedziemy do obecnej drogi krajowej nr 11.Budowa obwodnicy Jarocina to jedna z dziewięciu dużych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Wielkopolsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków Unii Europejskiej. Budowa rozpoczęła się pod koniec roku 2014. Koszt robót wynikający z przetargu to prawie 294 mln złotych. Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 85 %. 

 

Dwujezdniowa droga ekspresowa uwolni Jarocin od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Mieszków i Jarocin. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 13 obiektów inżynierskich. Powstały urządzenia związane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne odwodnienie jezdni. W ramach projektu wybudowano ponad 10 kilometrów drogi ekspresowej oraz 3 kilometrowy fragment drogi  stanowiący łącznik pomiędzy dk 11 a węzłem Jarocin.

 

Badaniami archeologicznymi na trasie budowy drogi ekspresowej nr S11 na odcinku obwodnicy Jarocina objęto łącznie 721,21 arów na siedmiu stanowiskach archeologicznych: Podczas badań pozyskano liczny materiał zabytkowy (głównie fragmenty ceramiki) dokumentujący ślady osadnictwa pradziejowego. Wyniki badań zostały opracowane naukowo wzbogacając zasób wiedzy o przeszłości Wielkopolski.

 

Funkcjonowanie obwodnicy wpłynie pozytywnie na środowisko i spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone.

 

Przypomnijmy:

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 listopada 2014r.

Wykonawca – BUDIMEX S.A.

Wartość robót budowlanych to prawie 294 mln zł z czego  85 %  stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nadzór inwestorski nad całością robót prowadzi firma Lafrentz – Polska Sp. z o.o.

 

GDDKiA