Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (środowiskowa) dla obwodnicy miasta Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46.


 

 

W dniu 8 września 2010 r. została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Niemodlina w ciągu drogi krajowej Nr 46 Kłodzko - Nysa - Pakosławice - Niemodlin - Opole - Ozimek - Lubliniec - ... - Szczekociny według rekomendowanego przez tut. Oddział wariantu IV.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. Początek projektowanej obwodnicy przyjęto w km 79+000 istniejącej drogi krajowej nr 46 Nysa – Niemodlin – Opole. Wariant IV przebiega w odległości około 3,0 km od centrum Niemodlina.

Trasa obwodnicy przebiega prawie na całej długości po nowym terenie obchodząc zabudowę wsi Brzęczkowice i Sosnówki. W km 2+738 projektowana obwodnica przecina drogę powiatową nr 27515 Niemodlin – Lipno a w km 5+432 istniejącą drogę wojewódzką nr 405 Niemodlin – Korfantów.

W km 7+177 trasa obwodnicy Niemodlina wg wariantu IV krzyżuje się z linią kolejową Gracze – Opole a w km 9+368 z drogą powiatową nr 27512 Gracze – Niemodlin – Skarbiszowice.

W rejonie km 6+500, km 8+500 – 9+500 oraz 10+500 obwodnica wg wariantu IV przechodzi przez obszary leśne. Koniec projektowanej obwodnicy wg wariantu IV przyjęto w km 88+765 DK nr 46.

Planowana obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), o liczbie pasów ruchu 2/2 (przekrój drogowy dwujezdniowy, dwupasowy). Długość planowanej obwodnicy to ok. 11,5 km.

Na trasie projektowanej obwodnicy przewiduje się lokalizację:

  1. Skrzyżowania – węzły drogowe

·   w km 0+952 z drogą krajową nr 46 Nysa – Niemodlin

·   w km 4+571 z drogą wojewódzką nr 405 Niemodlin – Korfantów (węzeł „Niemodlin”)

·   w km 9+993 z drogą krajową nr 46 Niemodlin – Opole (węzeł „Sosnówka”)

  1. Mosty

·   w km 4+187 nad ciekiem bez nazwy

·   w km 6+134 nad rz. Ścinawa Niemodlińska

·   w km 10+688 ciek Wytoka

  1. Wiadukty

·                w km 2+724 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 27515

·                w km 4+571 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Niemodlin - Korfantów

·                w km 7+140 wiadukt nad linią kolejową Opole – Gracze

·                w km 8+148 na skrzyżowaniu z drogą gminną

·                w km 9+323 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 27512

·                w km 10+270 na skrzyżowaniu z drogą gospodarczą

·                w km 11+178 na skrzyżowaniu z drogą nr 46 Nysa - Opole

oraz przejazdy gospodarcze i przejścia dla zwierząt 

Po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tj. po ok. 28 dniach, pod warunkiem braku odwołań od decyzji) GDDKiA Oddział Opole przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne etapy dokumentacji tj. koncepcję programową, projekt budowlany i wykonawczy. Efektem tych prac projektowych będzie uzyskanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).

  

Decyzja:

 

 

Opole, 13.09.2010 r.