Cała prawda o obwodnicy Olesna


Cała prawda o obwodnicy Olesna

 

Korzystając z prawa do repliki w stosunku do reklamy zamieszczonej przez Burmistrza Olesna (dodatek ”Mała Ojczyzna” wydanie NTO z 22 lutego 2010r), a dotyczącej obwodnicy Olesna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu wyraża swoje oburzenie co do treści reklamy przedstawiającej w niekorzystnym świetle administrację dróg krajowych.

 


Scan0473_1.jpg

 

 

Pan Burmistrz Sylwester Lewicki kolejny raz publicznie dokonuje wybiórczego zestawienia niezwiązanych ze sobą faktów po to, aby wykreować rzeczywistość, której nigdy nie było. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu posiada bogatą dokumentację zarówno dla udowodnienia faktycznego przebiegu ustalania trasy obwodnicy jak i rzeczywistej roli jaką odegrał Pan Burmistrz w tym procesie.

GDDKiA informuje, że analizy środowiskowe, opracowane rzekomo przez ekspertów Pana Burmistrza, dotyczące wariantu obwodnicy zwanego błękitnym, były nieudolną kompilacją wariantu opracowanego na wstępnym etapie przez GDDKiA i odrzuconego w toku wcześniejszych konsultacji oraz połączeniu zwanym łącznikiem z drogą wojewódzką nr 901. Pan Burmistrz nie ma prawa powoływać się na własne analizy środowiskowe ponieważ nigdy takowych ani nie zlecił, ani nie wykonał zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Pan Burmistrz obejmując w roku 2006 swoją funkcję, wkroczył w końcową fazę procesu konsultacji i uzgodnień, burząc z trudem zbudowane porozumienie większości społeczności lokalnej i inwestora, a następnie przez cały okres dążył do wymuszenia na GDDKiA realizacji obwodnicy wg wariantu, który nie posiadał akceptacji inwestora.

Odnosząc się do rozstrzygnięć sądowych w sprawie decyzji środowiskowej warto sięgnąć do uzasadnienia wyroku, z którego wynika, że w ocenie sądu doszło do uchybień w zakresie postępowania dowodowego (proceduralnego), co nie posiadało cech rażącego naruszenia prawa. GDDKiA nie była i nie jest stroną w postępowaniu, ale rezerwuje sobie prawo do skomentowania tego wyroku jako nieprzystającego do rzeczywistości i uznającego wątpliwe prawo lokalnej mniejszości społeczeństwa do skutecznego blokowania procesu budowy nowych dróg.

Pan Burmistrz twierdzi, że od kwietnia 2008 roku nie podjął żadnych działań ograniczających aktywność GDDKiA w sprawie lokalizacji obwodnicy, niemniej jednak działania, które podejmował do kwietnia 2008 roku były na tyle skuteczne, że dzisiaj – po 5 latach prac - nie mamy niczego, oprócz nikłej nadziei na uzyskanie decyzji środowiskowej.

Prezentowane w reklamie zestawienie tabelaryczne dotyczące nakładów planowanych na obwodnicę Olesna, których rzekomo nigdy nie było zarezerwowanych, jest kolejną manipulacją Pana Burmistrza. W tej samej tabeli umieszczona jest bowiem obwodnica Bąkowa, która wówczas również nie posiadała zabezpieczonych środków finansowych, a obecnie znajduje się w Programie Budowy Dróg krajowych na lata 2008-2012 i jako przygotowana do realizacji oczekuje na ustalenie źródła finansowania. Obwodnica Olesna miała zapewnione finansowanie prac projektowych do ich zakończenia pozwoleniem na budowę. To było duże osiągnięcie, ponieważ obecnie takiego zapewnienia już nie ma.

Dowodem na możliwość kontynuacji prac projektowych toczących się szybko i bez zakłóceń jest obwodnica Nysy, która również znajduje się na liście przywołanej przez Pana Burmistrza, która została rozpoczęta znacznie później niż obwodnica Olesna, a która wreszcie dzięki aktywnej postawie samorządu miasta posiada już ustaloną trasę swoich dwóch obwodnic i zapewnienie o dalszym finansowaniu prac projektowych. Taka jest kolejność rzeczy. Najpierw należy przygotować dokumenty, a następnie składa się wniosek o pieniądze.

GDDKiA wielokrotnie ostrzegała Pana Burmistrza o negatywnych skutkach jego działań dla procesu przygotowania budowy obwodnicy Olesna. Zapewnienia Pana Burmistrza jakoby działał w dobrze pojętym interesie mieszkańców i miasta, blokując uzyskanie decyzji środowiskowej są w tym przypadku kuriozalne.

GDDKiA ostrzega, że nie będzie pozostawać bezczynna w sytuacji, w której na użytek kampanii wyborczej poprzez publikację zmanipulowanych, wybiórczych i mijających się z prawdą informacji, w sposób oczywisty będzie naruszana wiarygodność największego inwestora publicznego w Polsce.

 

 

 

Opole, dnia 2010.02.22