Złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzję środowiskową) dla obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46.


 

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w dniu 21 maja 2010 r. tut. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy miasta Niemodlina w ciągu drogi krajowej Nr 46 Kłodzko - Nysa - Pakosławice - Niemodlin - Opole - Ozimek - Lubliniec - ... – Szczekociny” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu rekomendując przebieg obwodnicy wg wariantu IV (południowego).

Planowana obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), dwujezdniową, czteropasową, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku na całym swoim przebiegu (2x2) o długości ok. 11,5 km.

Obwodnica rozpoczyna się w okolicach km 79+000 drogi krajowej nr 46 w miejscowości Jaczowice a kończy około km 88+765 w rejonie miejscowości Sosnówka. Przebiega w odległości ok. 3 km od centrum Niemodlina obchodząc zabudowę wsi Brzęczkowice, Wydrowice i Sady.

 

Opole, 10.06.2010 r.