Budowa obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40


 

 

 

Budowa obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle

w ciągu drogi krajowej Nr 40

 

 

GDDKiA O/Opole informuje, że 23.09.2009 r. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy m. Kędzierzyn-Koźle i Ujazd.

 

Podstawowymi celami inwestycji są:

-         poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w ciągu DK Nr 40,

-         poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej DK Nr 40,

-         poprawa warunków środowiskowych mieszkańców miast: Kędzierzyna-Koźla oraz Ujazdu mieszkających w otoczeniu istniejącej drogi krajowej,

-         możliwość aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej Nr 40 oraz w tej części województwa opolskiego, która będzie objęta wpływem inwestycji.

 

Do ostatecznych analiz brane są pod uwage trzy warianty (zobrazowane na załączonej mapie):

 • Wariant 1:      km 0+000.00 ÷ km 12+160.00        L= 12.160 km,
 • Wariant 2:      km 0+000.00 ÷ km 14+091.60        L= 14.092 km,
 • Wariant 3B:     km 0+000.00 ÷ km 14+302.10        L= 14.302 km.

 

Wariantem rekomendowanym przez inwestora (GDDKiA) do realizacji jest wariant 2.

 

We wszystkich proponowanych wariantach projektowana obwodnica ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego) i jest zaprojektowana jako droga o ograniczonej dostępności. Podstawowe parametry techniczne obwodnicy to:

 • prędkość projektowa: 80 km/h,
 • prędkość miarodajna: 100 km/h,
 • dostępność drogi: poprzez skrzyżowania i węzły,
 • przekrój poprzeczny: jednojezdniowy,
 • liczba pasów ruchu:

-         2+1 (dodatkowy pas do wyprzedzania) na odcinku od początku obwodnicy do planowanego łącznika z istniejącą DK Nr 40

-         1x2 (po jednym pasie ruchu w obu kierunkach) na odcinku od projektowanego łącznika z istniejącą DK Nr 40 do końca obwodnicy szerokość pasa ruchu: 3.50 m

 • szerokość opaski: 0.5 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1.25 m
 • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
 • kategoria obciążenia ruchem – KR5

  

 

 

Wydanie w/w decyzji będzie jednocześnie zatwierdzeniem korytarza środowiskowego, w którym będzie zlokalizowana obwodnica.

 

 

 

Opole, dn. 29-10-2009r.