ZLECENIE BADAŃ


Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe przyjmuje zlecenia w celu realizacji badań na formularzu zleceń badań laboratoryjnych. Formularz zleceń należy wypełnić zgodnie z wytycznymi podanymi pod tabelą oraz wykazem badań  wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu, a także podpisem osoby zlecającej. Dopuszcza się przyjmowanie zleceń na formularzu Klienta, pod warunkiem, że zawiera on co najmniej informacje zawarte w formularzu zleceń obowiązującym w Laboratorium. Każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy z Klientem oraz w przypadku zmiany formularza zleceń badań laboratoryjnych lub wykazu badań, Wydział Technologii przesyła aktualne dokumenty do Klienta.
W przypadku dostarczenia do Laboratorium próbek pobranych przez Klienta, jest on zobowiązany załączyć do zlecenia wypełniony protokół pobrania w zależności od rodzaju i przeznaczenia dostarczonej próbki, który jest dostępny na stronie internetowej. Warunkiem koniecznym do realizacji zleconych badań jest dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z próbką. 

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe jako jednostka strukturalna Odziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie prowadzi działaności gospodarczej dla podmiotów zewnętrznych.