Budowa obwodnicy miasta Prudnik w ciągu drogi krajowej Nr 41


Budowa obwodnicy miasta Prudnik

 w ciągu drogi krajowej Nr 41

 

 

GDDKiA Oddział Opole informuje, że 05.10.2009 r. złożyła wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Prudnik (III etap).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 12.10.2009 r. przekazał wniosek Burmistrzowi Prudnika z uwagi na to, że inwestycja nie będzie realizowana na terenie zamkniętym bo działki na których planowana jest inwestycja nie są ujęte w Decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. wraz ze zmianami w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml. Z 2005 r. Nr 11, poz. 72 z późn. zm.).

        

Podstawowymi celami inwestycji są:

-         poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK 41,

-         poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej Nr 41,

-         poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości Prudnik mieszkających w otoczeniu drogi krajowej Nr 41,

-         umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej Nr 41 oraz w województwie opolskim.

 

Do ostatecznych analiz brane są pod uwagę trzy warianty (zobrazowane na załączonej mapie):

 • Wariant 1 i 1a:            km 0+000.00 ÷ km 2+798,22           L= 2,8 km,
 • Wariant 2:                 km 0+000.00 ÷ km 2+934,32           L= 2,9 km,
 • Wariant 3:                 km 0+000.00 ÷ km 3+322,56           L= 3,3 km.

 

Wariantem rekomendowanym do realizacji przez Inwestora (GDDKiA) jest wariant 2

 

We wszystkich proponowanych wariantach projektowana obwodnica ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego) i jest zaprojektowana jako droga o ograniczonej dostępności. Podstawowe parametry techniczne obwodnicy to:

 • prędkość projektowa: 80 km/h,
 • prędkość miarodajna: 100 km/h,
 • dostępność drogi: poprzez skrzyżowania,
 • przekrój poprzeczny: jednojezdniowy,
 • liczba pasów ruchu: 1/2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, po jednym w obu kierunkach:

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

 • szerokość opaski: 0.7 m,
 • szerokość pobocza gruntowego: 2.0 m,
 • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś,
 • kategoria obciążenia ruchem – KR4.

 

planowana obwodnica Prudnika

 

Wydanie w/w decyzji będzie jednocześnie zatwierdzeniem korytarza środowiskowego w którym będzie zlokalizowana obwodnica.

 

 

Opole, dn. 29-10-2009r.