Przetarg na łódzkie odcinki A1 i S14 – ogłoszony
Przesądzony został los dwóch najważniejszych nie tylko z punktu widzenia regionu ale także krajowego transportu, dróg: autostrady A1 na odcinku: węzeł Tuszyn – granica województwa i drogi ekspresowej S14 od węzła „Łódź – Lublinek” do Słowika. W łódzkim Oddziale GDDKiA właśnie ogłoszony został przetarg, a postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

       W przypadku autostrady A1 inwestycja obejmuje cztery odcinki realizacyjne A (węzeł „Tuszyn” – węzeł „Piotrków Trybunalski Południe”), B (węzeł „Piotrków Trybunalski Południe” – węzeł „Kamieńsk”), C (węzeł „Kamieńsk” – węzeł „Radomsko”), D (węzeł „Radomsko” – granica województw śląskiego) i będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”. Przyszły Wykonawca otrzyma informacyjnie przygotowaną wcześniej dokumentację i PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej i wybudowaniu autostrady o łącznej długości 63,8 km. (Odcinek A – dł; 15,84 km, odc. B – dł; 24,21 km długości, odc. C – dł; 16,72 km , odc, D – dł; 7,02 km). Decyzję ZRID na wszystkie cztery odcinki uzyskano 11 listopada 2013 roku. Budowa tych czterech odcinków jest ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy na terenie województwa (od granicy z województwem kujawsko – pomorskim do granicy z województwem śląskim będzie liczyła 167, 3 km. (Aktualnie do dyspozycji kierowców na terenie województwa łódzkiego jest 121,0 km autostrady A1, w tym stary odcinek między węzłem „Tuszyn” i węzłem Piotrków Trybunalski). Poszczególne odcinki przyszłej drogi będą się różniły znacznie między sobą. Odcinek A, czyli istniejąca obecnie tzw. „stara autostrada” od węzła „Tuszyn” do węzła „Piotrków Trybunalski Zachód”, będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dalej między węzłem „Piotrków Trybunalski Zachód” i „Piotrków Trybunalski Południe” droga będzie miała po cztery pasy ruchu w każdym kierunku, czyli tak jak obecnie. Najistotniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinków: B, C i D, czyli obecnego odcinka DK1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną, co oczywiste, wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się węzły bezkolizyjne. Chodzi o skrzyżowanie w Kamieńsku A1/DW484 i w Radomsku A1/DK 42. Przekrój nowej autostrady będzie się składał z 2 jezdni, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m. Najbardziej rewolucyjną zmianą jest fakt, że nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, co radykalnie podniesie jej trwałość. Ocena się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych nawierzchnia powinna służyć bez problemów przez najbliższe 30 – 40 lat. Dzięki nowej trasie znacznie łatwiejszy będzie dostęp do polskich portów na Bałtyku nie tylko dla mieszkańców Polski ale także dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji, czy Węgier, co znacznie podnosi konkurencyjność polskich portów i mieć znaczący wpływ na relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

 

 

       Jeśli chodzi o budowę drogi ekspresowej S14, inwestycja obejmuje dwa odcinki realizacyjne; I - węzeł „Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” (z węzłem) i II – węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – Słowik i będzie realizowana w formule „Projektuj/Optymalizuj i Buduj”. Przyszły Wykonawca otrzyma do dyspozycji: projekt, decyzję ZRID, przygotowaną wcześniej dokumentację oraz PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej i na wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej o łącznej długości do 28,5 km (zależnie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań). Należy przypomnieć, że w dniu 07.05.2012 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S-14 nazwanej „Zachodnią Obwodnicą Łodzi i Zgierza”. 8 października 2015 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla I odcinka S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Na drugi odcinek trasy decyzję ZRID wydano 18 listopada 2015 roku. W dniu 02.10.2015 roku ogłoszono przetarg na budowę obu odcinków realizacyjnych S-14, jednak ze względu na fakt, że wszystkie 18 ofert znacznie przekraczało kosztorys inwestorski (z uwzględnieniem kwot zabezpieczenia od ponad 200 milionów do ponad miliarda złotych) 21 kwietnia przetarg został unieważniony. Zakres przetargu, łącznie dla dwóch odcinków, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.) Budowa brakującego odcinka drogi ekspresowej S-14 jest niesłychanie ważna zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pozwoli „domknąć” autostradowy „ring” wokół aglomeracji łódzkiej, co zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także radykalnie skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania. Pozwoli też na ożywienie gospodarcze całej zachodniej ściany aglomeracji łódzkiej przyczyniając się do dalszego rozwoju nie tylko stolicy regionu ale również pozostałych, wymienionych wyżej miast. Jeśli chodzi o warunki postępowania, Zamawiający (GDDKiA) wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Nie dotyczy to jednak etapu projektowana, do którego okresy zimowe są wliczane. Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Z godnie z przyjętym kryterium oceny ofert, oraz udzielenie zamówienia: cena stanowi 60%, a kryteria pozacenowe (dotyczące jakości) pozostałe 40%. Przewidujemy, że umowę z wykonawcą/wykonawcami uda się podpisać wiosną przyszłego roku.