Otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę drugiego odcinka obwodnicy Kępna w ciągu S11

Dziś w poznańskiej siedzibie GDDKiA nastąpiło otwarcie ofert w przetargu ograniczonym dot. zaprojektowania i  budowy II etapu obwodnicy Kępna, stanowiącej południowy fragment obwodnicy m. Kępno od węzła „Kępno – Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie m. Baranów.Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Oferty cenowe złożyło 8 Wykonawców. 

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów oceny ofert: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji jakości.