Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi


 

LIKWIDACJA SZKÓD ZGŁOSZONYCH Z POLISY OC

(dot. szkód powstałych w latach 2018-2022)

 

Od dnia 01.01.2018r. Ubezpieczycielem GDDKiA jest: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.

 

Informujemy, że Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dniem 21 lutego 2022 r. zmieniło nazwę na : ARGO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

GDDKiA posiada polisę odpowiedzialności cywilnej nr:

 • 1301N00004000 ważna na rok 2022
 • 1301N00003988 ważna na rok 2021
 • 1301N00002710/2020 ważną na rok 2020
 • 1301N00002710/2019 ważną na rok 2019
 • 1301N00002710 ważną na rok 2018

 

  

 

Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

Dla szkód powstałych na drogach na terenie województwa opolskiego zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami krajowymi województwa opolskiego właściwą jednostką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.

 

Zgłoszenie szkody

 Szkodę można zgłosić:

1. Telefonicznie na infolinię ubezpieczyciela:

- nr Tel: 801 00 22 88,
- dla telefonów komórkowych nr Tel: 22 203 27 01

2. Drogą elektroniczną:

 1. Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
 2. Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl   kontakt telefoniczny: 42 636 64 98 wew. 38.

3. Pisemnie - drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres Oddziału GDDKiA w Opolu:

GDDKiA Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

 

Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w biurze podawczym GDDKiA Oddział w Opolu pod adresem:

GDDKiA Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

 

Wymagane dokumenty

W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody   (dostępny również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu).

Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
 • miejsce oraz datę powstania szkody (wg kilometraża i strony drogi),
 • szkic z miejsca zdarzenia,
 • dane teleadresowe świadków,
 • kserokopię prawa jazdy z zasłoniętym zdjęciem
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).

W godz. 7:00-15:00 na ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z odszkodowaniami odpowiedzą:

1. Wojciech Nowak, e-mail: wnowak@gddkia.gov.pl tel. 77 4016366

 

 

Etapy załatwienia sprawy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu GDDKIA Oddział w Opolu przekazuje dokumentację od Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu Ubezpieczyciel wzywa Poszkodowanego do uzupełnienia lub korekty informacji.

Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku.

Następnie Ubezpieczyciel przekazuje do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

LIKWIDACJA SZKÓD ZGŁOSZONYCH Z POLISY OC

(szkody powstałe w latach 2016-2017)

 

Ubezpieczycielem GDDKiA w latach 2016-2017 jest Konsorcjum w składzie:

1.      InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22,

00-668 Warszawa

2.      Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 87-731 Sopot

3.      Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Centrala w Warszawie ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

4.      Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

Ubezpieczyciel reprezentowany jest przez Koasekuratora Wiodącego, którym jest:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

 

GDDKiA posiada polisę odpowiedzialności cywilnej nr:

 • OC-F 007206 ważną na rok 2016
 • OC-F 007878 ważną na rok 2017

 

W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody (dostępny również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu).

 

 

Ochrona danych osobowych

 Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 22 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach likwidacji szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie przepisów prawa:

- brokerowi ubezpieczeniowemu Maxima Fides Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-613, ul. Gdańska 91,

- ubezpieczycielom (w zależności od daty zdarzenia):

          a) konsorcjum reprezentowane przez Koasekuratora Wiodącego: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-668, ul. Noakowskiego 22 (zdarzenia z lat 2015-2017).

          b) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (zdarzenia z lat 2018-2020).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania odszkodowawczego.

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zadań zarządcy drogi oraz rozpatrzenia Pani/Pana wniosku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2017.1170 z późn. zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.