Przepisy prawa


1. Podstawy prawne

 

a)      pkt.VII.4. umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r., ratyfikowana przez Polskę 14 września 1984 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 10 poz. 35) - zakazuje umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych,

 

b)      art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602) - zabrania usytuowania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu,

 

c)      ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

 

- art. 3 ust. 1, ust. 3 - wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe jest obiektem budowlanym zaliczanym do grupy budowli,
- art. 29 ust. 2 pkt. 6 - pozwolenia na budowę nie wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym,
- art. 30 ust. 1, pkt. 2 - zgłoszenia właściwemu organowi wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych,

 

d)      ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115):
- art. 39 ust. 1 pkt. 5 - zabrania umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.
Obszar zabudowany określa się zgodnie z art. 2, pkt. 15 ustawy prawo o ruchu drogowym jako obszar oznakowany znakami drogowymi pionowymi D-42/43 lub E-17/18.
- art. 43 ust. 1 - określa w tabeli minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg, w jakich winny być lokalizowane reklamy.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj drogi

 

Na terenie zabudowy miast i wsi

 

 

Poza terenem zabudowy 

 

1

 

 

Autostrada

 

30m

 

 

50m 

 

2

 

 

Droga ekspresowa

 

20m

 

 

50m 

 

3

 

 

Droga ogólnodostępna

 

 

krajowa

 

 

10m

 

 

25m 

 

wojewódzka i powiatowa

 

 

8m

 

 

20m 

 

gminna

 

 

6m

 

 

15mOdległość określona w tabeli dotyczy również łącznic węzłów drogowych.
Odległość tablic reklamowych może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub modernizacją drogi.
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) - wprowadza, wynikające z konieczności zapewnienia widoczności dla uczestników ruchu, ograniczenie dotyczące umieszczenia reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów.

 

 - § 42 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144) - zakazuje umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego reklam, plakatów a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów niezwiązanych z ruchem drogowym.

II. Złożenie wniosku o lokalizację reklamy przy drogach krajowych.

Reklamy świetlne i podświetlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W przypadku reklamy niepodświetlanych konieczne jest zgłoszenie zamiaru ustawienia reklamy. Przed uzyskaniem zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia zamiaru ustawienia tablicy reklamowej konieczne jest uzgodnienie z zarządca drogi krajowej lokalizacji reklamy.
W przypadku wydania zgody tut. Oddział kieruje się niżej podanymi zasadami:

 

·        Nie należy lokalizować reklam:

 

-         w obrębie skrzyżowań dróg

 

-         jedna obok drugiej – zachować odstępy

 

-         tak by reklamy nie zasłaniały istniejących znaków drogowych, drogowskazów itp. lub ograniczały prawidłowe ich odczytanie

 

-         w sposób ograniczający widoczność na łukach drogi

 

-         na barierach i tablicach prowadzących

 

-         w odległości bliższej niż 3 m od krawędzi jezdni o ile to możliwe w odległości większej

 

-         na słupach oświetleniowych zlokalizowanych w odległości mniejszej niż podana wyżej

 

Tła reklam nie powinny posiadać barw zastrzeżonych dla znaków drogowych: zielony, żółty, niebieski, powinny się od znaków drogowych odróżniać

 

Powierzchnie reklam mniejszych niż 1 m2 zgodnie z art. 40 ust. 10 w/w ustawy o drogach publicznych zaokrągla się do 1 m2

 

Reklamy dwustronnej liczymy powierzchnię dwa razy. Wniosek o możliwości ustawienia reklamy w sąsiedztwie lub w pasie drogowym należy złożyć w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.