Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym DK48 na odcinku Moszczanka - Kock

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi  krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka - Kock od km 199+176,95 do km 200+625.Zgodnie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) oraz art. 62 pkt.4. lit. e. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o zamiarze przebudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka - Kock od km 199+176,95 do km 200+625 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

 

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie ww. drogi krajowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

 

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, e-mail: uke@uke.gov.pl.