Oferty na zaprojektowanie obwodnicy Kołbieli złożone

8 Wykonawców złożyło oferty na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy  Kołbieli  w ciągu drogi krajowej nr 50”.Najniższą cenę tj. 1 876 057,50 zaoferował  wykonawca TRAKT Sp. z o.o., Sp.k.,   natomiast  najwyższą cenę tj.  5 596 500,00 ma oferta złożona  przez „CONSEKO – SAFEGE” S.A.

 

Zadaniem projektanta będzie analiza wielokryterialna wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy Kołbieli oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Termin wykonania dokumentacji został określony na 29 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W pierwszym etapie zostało złożonych 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pozytywną weryfikację przeszło 9  z nich  i ci  Wykonawcy otrzymali zaproszenia do składania ofert.  Złożone Oferty będą  badane i oceniane przy zastosowaniu  następujących kryteriów :

1. Cena.

2. Okres Gwarancji.

3. Ilość spotkań ze społeczeństwem

4. Ilość wizji lokalnych

 

Termin podpisania umowy szacowany jest na początek 2017 roku, przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

 

O inwestycji:

Obwodnica Kołbieli o długości ok. 11,6 km zaprojektowana zostanie w ciągu DK50 na parametrach drogi klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). Swój początek rozpocznie w rejonie m. Człekówka a zakończy w rejonie m. Rudzienko. Będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu