Zajęcie pasa drogowego
.

 

Zajęcie pasa drogowego dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego

 

I. Złożenie wniosku

 

Po uzyskaniu zezwoleń i decyzji wymaganych prawem (mi. zezwolenie na lokalizację, pozwolenie na budowę) Inwestor występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, na stosownym druku.

Druki wniosków dostępne na stronie gddkia.gov.pl w pasku przesuwnym (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych (lp.1- 4).

Wnioski o zajęcie pasa drogowego należy składać do właściwych miejscowo Rejonów GDDKiA Oddziału Kielce, tj. Rejonu Kielce, Rejonu Busko Zdrój, Rejonu Opatów, Rejonu Starachowice, Rejonu Jędrzejów. Informację o zakresie działania Rejonów Oddziału GDDKiA Kielce można uzyskać telefonicznie w poszczególnych Rejonach.

 

II. Opłaty skarbowe

 

Za udzielone pełnomocnictwo – w wysokości 17 zł, na konto właściwego miejscowo organu podatkowego – art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 - ze zm.)

 

III. Miejsce złożenia dokumentów

 

Rejon Kielce GDDKiA – tel. 41 368 42 93

ul. Krakowska 54

25-756 Kielce

Rejon Busko Zdrój GDDKiA – tel. 41 378 39 97

ul. Batalionów Chłopskich 5

28-100 Busko Zdrój

Rejon Opatów GDDKiA – tel. 15 868 20 13

ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

Rejon Starachowice GDDKiA – tel. 41 273 32 58

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Rejon Jędrzejów GDDKiA – tel. 41 386 51 76

ul. Kielecka 55

28-300 Jędrzejów

 

IV. Termin i sposób załatwienia wniosków

 

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa).

 

V. Podstawa prawna

 

Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1 ÷ ust. 7, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 13a, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 – ze zm. ).

 

VI. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzenia, obiektu, reklamy w pasie drogowym.

 

Opłaty ustalane są w decyzji na zajęcie pasa drogowego, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608).

 

VII. Kary

 

Za zajęcie pasa drogowego

- bez zezwolenia zarządcy drogi

- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.

Zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty. Podstawa prawna – art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2222- ze zm.).

 

VIII. Tryb zaskarżenia

 

Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 25 -950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.