Wbicie łopaty w Lubniu , odcinek S7 Lubień - Naprawa

Dziś (26.08) o godzinie 13.00 w Lubniu symboliczne „wbicie łopaty” rozpocznie kontynuację budowy S7 od Lubnia do Naprawy. Do dyspozycji dziennikarzy będą tam minister A. Adamczyk oraz przedstawiciele samorządu, wykonawcy i GDDKiA.Drogę ekspresową S7 na odcinku Lubień-Naprawa realizuje polsko - ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa. Wykonawca ten za 521 519 095,35 złotych, w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy ( bez okresów zimowych ) wybuduje ten odcinek drogi ekspresowej, dając przy tym 10 letnią gwarancję jakości. Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, wybudować trzeba m.in. dwa MOP-Y : „Lubień” i „Krzeczów” oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

 

Wykaz robót:


1) Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogowym,
- rozbiórkę elementów dróg,
- rozbiórkę budynków.
2) Roboty drogowe w zakresie:
- budowy dwujezdniowej drogi klasy S długości ok. 7,6km,
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
- zabezpieczenia skarp głębokich wykopów,
- budowy dróg serwisowych,
- budowy MOP-u Lubień kategorii II w ograniczonym zakresie,
- budowy MOP-u Krzeczów kategorii III w ograniczonym zakresie,
- przebudowy dróg lokalnych,
- przebudowy i budowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
- budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
- budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
- budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
- organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
- zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy odcinka drogi krajowej nr 7 (po śladzie istniejącej drogi powiatowej 1686) dług. ok. 0,5km.
3) Budowa obiektów inżynierskich:
- obiekt nr 4 – długości ok. 240m,
- obiekt nr 5 – długości ok. 69m,
- obiekt nr 6+7+8 – długości ok.573m,
- obiekt nr 9 – długości ok. 103m,
- obiekt nr 9a – długości ok. 65m, (nad drogą główną),
- obiekt nr 10+11 – długości ok. 402m,
- obiekt 12 – długości ok. 70m, (nad drogą główną),
- obiekt 12a – długości ok. 71m, (nad drogą główną),
- obiekt nr 13 – długości ok. 56m, (nad drogą główną),
- obiekt nr 14 – długości ok. 396m,
- obiekty K1, K2, K3, K4, K5 i K6 na potoku Krzywańskim.
4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
- budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
- budowę i przebudowę sieci gazowych średnioprężnych,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
- budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
- budowę oświetlenia,
- przełożenie cieków,
- budowę przepustów.
5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:
- budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
- nasadzenie zieleni,
- budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
6) Roboty wykończeniowe:
- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy,
- wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

 

S7 Lubień - Rabka Zdrój, na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi, w tym 15,83 km ekspresowej oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich. Koszt całości odcinka wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł.

 

Na odcinku tunelowym S7 Naprawa – Skomielna Biała trwają prace przygotowawcze i inwentaryzacja terenu. Odcinek tunelowy S7 Naprawa – Skomielna Biała buduje firma włoska, Astaldi S.p.A z Rzymu.

Na odcinku S7 Skomielna Biała – Rabka Zabornia wykonawca zakończył prace rozbiórkowe ( budynki mieszkalne i gospodarcze, ogrodzenia ), wyrywanie i usuwanie pozostałości po ściętych drzewach ( karpiny ), wykonywane są drogi dojazdowe i technologiczne na potrzeby budowy, rozpoczęto przebudowę kolidujących z inwestycją sieci gazowych. Wykonawcą jest na tym odcinku włoska firma Salini.