OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI ORAZ MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.


OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI ORAZ MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 późn. zm.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zawiadamia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla przygotowywanych, wyszczególnionych poniżej inwestycji drogowych:

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 12 na odcinku Marchwacz - Szczytniki– budowa ciągu pieszo-rowerowego w km 286+557do 288+353 str. P, 288+425 do 288+625 str. L, 288+646 do 291+680 str. P (Powiat: Kaliski, Gmina : Opatówek, Szczytniki)
 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 12
  w miejscowości Lasocice
  – przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową Święciechowa – Przybyszewo w km 160+292 - 160+642 str. lewa (Powiat: Leszczyński, Gmina: Święciechowa)
 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25
  w miejscowości Mikorzyn
  – Budowa lewoskrętów z pasem środkowym w km 231+500 - 232+896 (Powiat: Koniński, Gmina: Ślesin)
 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25
  na DK 25
  na odcinku Russów, Kolonia Kokanin, Kokanin - Russów: Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4595, budowa sygnalizacji świetlnej i przebudowa skrzyżowania z drogą gminną do muzeum Marii Dąbrowskiej w km 291+500 - 291+900; Kolonia Kokanin: Budowa lewoskrętów na skrzyżowaniu z drogą gminną do m. Czajków w km 293+800 - 294+000; Kokanin: Przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi Skarszew - Kokanin - Piotrów i skrzyżowania z drogą gminną w km 294+900 - 295+350 (Powiat: kaliski, Gmina: Żelazków)
 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w km 76+865 - 80+848 (Powiat: Rawicki, Gmina : Rawicz, Miejska Górka)
 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36
  w miejscowości Ostrów Wlkp
  .- Korekta geometrii i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w km 145+750 - 146+135 (Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Wlkp.)
 7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 72
  w miejscowości Słodków -
  Przebudowa skrzyżowania z przesuniętymi wlotami z budową lewoskrętów i budowa sygnalizacji świetlnej w km 28+050- 28+250 (Powiat: Turecki, Gmina: Turek)
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 72 na odcinku Psary – Przykona - Psary/Przykona: Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową, odcięcie skrzyżowania na łuku, zmiana lokalizacji zatok autobusowych w km 38+500 - 39+300; Przykona: Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi w km 39+475 - 39+720 (Powiat: Turecki, Gmina: Przykona)
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 15 na odcinku Zduny – Krotoszyn - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w km 50+320 - 53+900 (Powiat: Krotoszyński, Gmina : Zduny, Krotoszyn)
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK25
  w miejscowości Kotowskie -
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego w km 326+750 - 330+000 (Powiat: Ostrów Wlkp., Gmina: Przygodzice, Ostrzeszów)
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 na odcinku Zosinki-Biała Panieńska - Budowa ciągów pieszych w m. Zosinki w km 269+070 -  269+340 oraz Biała Panieńska w km 271+800 - 272+915 (Powiat: Koniński, Gmina: Rychwał)
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36
  w miejscowości Smolice
  - Budowa dwóch rond w km 98+300 - 98+700 (Powiat: Krotoszyński, Gmina: Kobylin)

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje ponadto, że:

 • Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań.
 • Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 • Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/  oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl.