Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 na odcinku Smolajny-Kosyń

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że wraz z rozbudową drogi krajowej nr 51 na odcinku Smolajny-Kosyń od km ok. 56+600 do km ok. 60+700  projektowany jest kanał technologiczny. Podmioty zainteresowane korzystaniem z kanału technologicznego w proszone są o składanie informacji w przedmiotowej sprawie.Treść składanej informacji:

W składanych informacjach należy zawrzeć dane o rodzaju infrastruktury i jej parametrach, długość odcinka (od punktu X do punktu Y) oraz inne niezbędne dane, pomocne w prawidłowym doborze parametrów kanału technologicznego.

 

Termin i miejsce składania informacji:

Informację o zainteresowaniu udostępnieniem kanału należy składać w sekretariacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddziału w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, w terminie 21 dni od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Składający informację, przed jej złożeniem, powinien zapoznać się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kanałów technologicznych zawartymi w Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)