Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK nr 50/79


Kategoria inwestycji: w postępowaniu przetargowym

 

Długość odcinka: 8,960 km

 

Przebieg odcinka

Projektowana obwodnica Góry Kalwarii składa się z dwóch ciągów projektowanych dróg krajowych nr 79 i 50.

Początkiem zadania jest włączenie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 79 w km ok. 22+680  do dwujezdniowej obwodnicy Góry Kalwarii w pobliżu węzła „Kąty" w miejscowości Kąty. Dalej w węźle „Kąty” projektowana trasa łukiem odchyla się od istniejącej DK nr 79 i wchodzi w nowy teren poza istniejące pasy drogowe dróg krajowych nr 79 i 50.

Następnie trasa przechodzi prawie prostopadle przez istniejącą ul. Grójecką w węźle „Marianki” (miejsce skrzyżowania wielopoziomowego projektowanej DK 79, istniejącej DK 50 i nowoprojektowanej DK 50). Koniec zadania w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 79 znajduje się w km ok. 27+790.

Początek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 50 rozpoczyna się w ciągu ul. Grójeckiej, w km ok.  175+700. Następnie trasa, od istniejącej DK nr 50, odchyla się na południe łukiem. Na przecięciu się z ul. Wojska Polskiego (istniejącą DK nr 79) został zaprojektowany węzeł  „Stadion”. W obrębie węzła „Stadion”, po obu stronach projektowanej DK 50, zaprojektowano dwa ronda. 

Do ronda po stronie południowej włączono istniejącą drogę wojewódzką nr 739 w kierunku Czerska.

Projektowana obwodnica przecina drogę wojewódzką nr 680 i drogę w kierunku żwirowni, zaprojektowano tam obustronne wyłączenia i włączenia na prawe skręty.

Koniec zadania w ciągu drogi krajowej nr 50 znajduje się w km ok. 179+550 i włączony jest w istniejącą DK nr 50 tuż przed istniejącym mostem na rzece Wiśle.

Powiązanie projektowanej obwodnicy Góry Kalwarii z drogami publicznymi oraz obsłużenie terenu przyległego, podzielonego przez drogę główną, zapewnione jest poprzez: węzeł ,,Kąty’’, węzeł  ,,Marianki’’, węzeł „Stadion” oraz obiekty inżynierskie: WD-16, WD-17, WD-19, tunel dla pieszych: PP-20, WDk-21, WD-22, WD-23, WD-24, WD-25, WD-26, WD-27, WD-27A, WD-28, WD-30, estakadę – ED-29, łącznicę estakady-29A.

Z uwagi na klasę drogi (GP) dostęp do niej odbywa się tylko na węzłach oraz na skrzyżowaniach na prawe skręty.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Miasto i Gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

 • węzeł „Kąty” w km ok. 23+200 w ciągu skrzyżowania projektowanej obwodnicy i istniejącej DK nr 79,
 • węzeł  „Marianki” w km ok. 27+480 na przecięciu projektowanej drogi krajowej nr 79 z istniejącą drogą krajową nr 50,
 • węzeł  „Stadion” w km ok. 177+400 na przecięciu projektowanej drogi krajowej nr 50 z istniejącą drogą krajową nr 79,
 • skrzyżowania na prawe skręty w km ok. 179+360,
 • przejazdy górą lub dołem przez niektóre ww. obiekty inżynierskie (dla ruchu lokalnego).

 

Parametry techniczne  dróg krajowych:

 • Klasa drogi - GP
 • Prędkość projektowa - 80 km/godz.
 • nośność - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu – min. KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach i dwóch skrzyżowaniach na prawe skręty)
 • ilość jezdni – 2
 • przekrój normalny: 2 x 2 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 4,0 m (bez opasek)
 • szerokość opasek – 2 x po 0,50 m
 • szerokość pobocza utwardzonego – 2 x po 2,00 m

 

Obiekty inżynierskie:

Projektuje się następujące obiekty inżynierskie:

Obiekty inżynierskie w ciągu DK nr 79:

 • wiadukt drogowy WD – 16 na początku projektowanej obwodnicy – węzeł  ,,Kąty’’,
 • wiadukt drogowy WD – 17 w ciągu drogi głównej nad drogą powiatową (ul. Akacjowa) łączącą miejscowość Kąty z istniejącą DK nr 50,
 • wiadukt drogowy WD – 19 w ciągu drogi głównej nad drogą gminną (ul. Brzozowa) łączącą wsie Moczydłów oraz Mikówiec,
 • tunel dla pieszych PP – 20 w ciągu drogi gminnej (ul. Leśna),
 • wiadukt drogowy WDk – 21 w ciągu drogi głównej nad koleją i drogą gminną (ul. Rybie) – długość wiaduktu umożliwia przeprowadzenie pod nim drogi dojazdowej łączącej podzieloną przez obwodnicę ul. Leśną, natomiast istniejąca ul. Rybie przechodząca pod projektowanym wiaduktem wraz z projektowanymi drogami dojazdowymi łączy podzieloną przez obwodnicę ul. Zakalwaria,
 • wiadukt drogowy WD – 22 w ciągu drogi gminnej – ul. Wiejskiej nad drogą główną,
 • wiadukty drogowe WD – 23 ÷ 26 - węzeł „Marianki”;

 

Obiekty inżynierskie w ciągu DK nr 50:

 • Wiadukt drogowy WD – 27 nad drogą główną,
 • Wiadukt drogowy WD – 27A łącznica w węźle nad drogą główną,
 • Estakadę ED-29 w ciągu drogi głównej,
 • Wiadukt drogowy WD-28,
 • Łącznica estakady ED-29A,
 • Wiadukt drogowy WD-30 w ciągu drogi głównej

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Zbiorniki retencyjne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Ekrany akustyczne