S8 Obwodnica Wyszkowa – węzeł „ Poręba” (z węzłem)

Oddział: Białystok (realizacja)

długość – 12,99 km

obecny etap – w realizacji; obie jezdnie udostępnione kierowcom - 19 paźdz.2018 r.

wartość projektu – 380,126 mlnEtap zrealizowany:

* 20.07.2009 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

* Marzec 2010 r. - opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

* 10.08.2010 r. – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

* 18.09.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

* 18.12.2012 r. – odebrano Koncepcje Programową.

* 17.02.2014 r. opracowano Aneks do Protokołu z posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

* 08.05.2015 r. – odebrano Projekt Budowlany.

* 30.12.2014 r. – złożono Wniosek o Zezwolenie na realizacje inwestycji.

* 03.12.2015 r. – wydano Decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji.

* 31.12.2014 r. – wszczęto postepowanie o udzielenie zamówienia na realizację.

 

Etap w realizacji:

* 28.01.2016 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „buduj” dla odcinka Ia - Wyszków – węzeł Poręba (z węzłem). Wykonawca: SKANSKA S.A., ul gen. Aleja "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa, wartość kontraktu ok. 334,8 mln zł.

* 27.06.2016 r. - podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0016/16-00 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Więcej na stronie internetowych inwestycji: • http://www.s8.wyszkow-poreba.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, powiat: Wyszków (gmina Brańszczyk). Początek projektowanego odcinka łączy się z wybudowaną obwodnicą Wyszkowa, zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się w m. Przyjmy k. Poręby (na połączeniu z sąsiednim odc. Ib)

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

• klasa drogi S 2/2 (z rezerwą w pasie dzielącym pod dodatkowe pas ruchu)

• prędkość projektowa - 100 km/h

• prędkość miarodajna – 110 km/h

• szerokość pasa ruchu - 3,50 m

• szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

• podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m

• podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

• obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 12,99 km z węzłami drogowymi, przebudową dróg bocznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych) w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej oraz systemu preselekcji wagowej.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Wariant 1 – przebiega po śladzie istniejącej drogi z wyłączeniem obejścia miejscowości Ojcowizna i Dybki. Łączna długość odcinka wynosi 38,50 km z czego 93,00% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 63,0 % przez tereny leśne, 33,86% przez tereny rolnicze, a 3,12% przez tereny zabudowane.

 

Wariant 2 – droga w wariancie 2 przebiega podobnie jak w wariancie 1 z innymi rozwiązaniami węzłów oraz wyłączając obejście m. Ojcowizna. Łączna długość odcinka wynosi 38,45 km z czego ponad 93,00% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 63,00% drogi przebiega przez tereny leśne, 33,86% przez tereny rolnicze, a 3,12% przez tereny zabudowane.

 

Wariant 3 – w tym wariancie droga ekspresowa w większości przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (na odcinkach międzywęzłowych tak, jak warianty 1 oraz 2) odchodząc od niego w miejscowościach Trzcianka, Nagoszewo oraz Prosienica. Łączna długość odcinka wynosi 38,445km, z czego ponad 75,00% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 62,00% drogi przebiega przez tereny leśne, 32,00% przez tereny rolnicze, a 6% przez tereny zabudowane.

Przeanalizowano również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

Do realizacji wskazano wariant 1 w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 8.

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S8 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów. Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

Zaprojektowano: - 10 obiektów inżynierskich przewidzianych dla ruchu pojazdów: WS-01, WD-02, WS-03, WD-05, MS-06, WD-07, WS-08, WD-09, WS-10, WD-11,

- obiekty WS-01, WS-06, WS-08, WS-10 pełnią dodatkowo funkcję dolnych przejść dla zwierząt,

- 1 obiekt inżynierski z przeznaczeniem na górne przejścia dla zwierząt: WD-04,

- 19 przepustów stanowiących przejścia dla zwierząt małych.

 

Węzły typu WB:

• Trzcianka w km ok. 520+358 - na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 440108W i powiatową nr 4405W

• Knurowiec w km ok. 524+129 - na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4403W

• Poręba w km ok. 528+448 - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 694 i gminną nr 440127W MOP-y:

• Budykierz w km 525+650, strona prawa,

Typ III – w ramach inwestycji realizowana jest budowa dojazdów i przyłączy.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 1 615 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycji nie podzielono. Kontrakt jest bezpośrednio połączony z równocześnie wykonywanym Kontraktem S8 odc. Ib od węzła „Poręba” (bez węzłem) do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.