Budowa obwodnicy Nysy nie zwalnia
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące stanu zaawansowania prac przy budowie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41 pod koniec 2015 roku. Szczegółowe informacje na temat inwestycji można także znaleźć na stronie kontraktu pod adresem: www.obwodnicanysy.pl.

ROBOTY DROGOWE:

• Wzmacnianie podłoża gruntowego (stabilizacja gruntu, materace z geosyntetyków);

• Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

• Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, drenów, profilowania skarp i rowów drogowych, warstwy mrozoochronnej oraz górnej warstwy nasypu (GWN);

• Realizacja podbudowy z kruszywa;

• Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej

• Wykonywanie krawężników i ścieków metodą ślizgową.

 

ROBOTY MOSTOWE:

Rozpoczęto roboty budowlane na 13 z 14 obiektów mostowych. Dodatkowo wykonano most tymczasowy na rzece Nysie Kłodzkiej, co przyspieszy wykonywanie docelowego obiektu mostowego nad rzeką oraz pozwoliło na lepsze skomunikowanie budowy. Zakończono roboty w zakresie pali fundamentowych.

Roboty realizowane są w poniższych asortymentach:

• Roboty ziemne w zakresie wykopów;

• Prace zbrojarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);

• Roboty szalunkowe;

• Roboty betoniarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);

• Roboty izolacyjne powierzchni betonowych;

• Zasypki przyczółków.

 

ROBOTY BRANŻOWE:

Zakończono przebudowę linii wysokiego napięcia oraz przebudowa sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia. Roboty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą są na końcowym etapie realizacji.

Aktualnie wykonawca prowadzi roboty w zakresie:

• Budowy kanalizacji deszczowej równolegle do robót drogowych (kanały, wpusty, studnie);

• Przebudowy linii energetycznych średniego napięcia;

• Przebudowy sieci teletechnicznych;

• Przebudowy sieci sanitarnych i wodociągowych