Najkorzystniejsza oferta na budowę S8 Radziejowice - Przeszkoda wybrana

W przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku od Radziejowic do Przeszkody za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.Strabag wycenił  wykonanie robót na 306,9 mln zł. Zaproponował skrócenie terminu realizacji z 34 do 31 miesięcy (w trakcie prac budowalnych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i wydłużenie okresu gwarancyjnego z 5 do 10 lat.

Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty (brak odwołań lub zakończenie procedury odwoławczej) a także przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postepowania. 

 

Inwestycja polegająca na rozbudowie DK8 do parametrów trasy ekspresowej pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem została podzielona na dwa zadania:

- zadanie I obejmuje odcinek od Radziejowic do Przeszkody, długości ok. 9,9 km

- zadanie II obejmuje odcinek od Przeszkody do Paszkowa, długości 11,6 km . Umowa z Wykonawcą - z firmą Intercor Sp. z o.o, została podpisana 3 czerwca 2015 r.

 

Zakres prac:

- przebudowa istniejącej drogi  do parametrów klasy „S” w technologii betonowej (2 jednie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas),

- budowa węzła Żabia Wola,

- budowa obiektów inżynierskich (tj. wiaduktów, mostu, kładek dla pieszych)

- budowa urządzeń ochrony środowiska (tj. ekranów, odwodnienia, przepustów, przejść dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. bariery, oznakowanie pionowe).

 

Termin zakończenia prac przewiduje się w przypadku:

- zadania I – w drugiej połowie 2019 r.,

- zadania II w październiku 2018 r.