Poznaliśmy oferty cenowe na realizację drogi S5 odc. Wronczyn - Kościan Południe

Otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Węzeł Kościan Południe 19  km. W przetargu oferty złożyło 10 oferentów. Zamawiający przeznaczył ponad 657 mln zł brutto na realizację zadania. Najniższą ofertę złożyła firma Budimex S.A oferując wykonanie zadania za kwotę ponad 359 mln zł brutto. Najwyższą ofertę za ponad 451 mln zł brutto złożyła firma Impresa Pizzarotti & C.S.p.A z siedzibę we Włoszech. Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym.Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali 10 letni okres gwarancji. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące, do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Na I kwartał przyszłego roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcami na odcinki S5 Wronczyna do Kaczkowa.  

 

Budowa S5 przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.