Znamy oferty cenowe na zaprojektowanie i wybudowanie S5 Poznań –Wrocław odc. Wronczyn - Kościan Południe.

W dniu 17 grudnia  br. otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc.  Wronczyn- Węzeł Kościan Południe  dł. 19  km.  W przetargu oferty złożyło 10 oferentów. Zamawiający przeznaczył ponad 657 mln zł brutto na realizację zadania.  

Najniższą ofertę złożyła firma  BUDIMEX S.A  z siedzibą w Warszawie  oferując wykonanie zadania za kwotę ponad  359 mln  zł brutto. Najwyższą ofertę złożyła firma Impresa Pizzarotti & C.S.p.A  z siedzibę we Włoszech -  ponad 451 mln  zł brutto. Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym. 

 Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Wykonawca na realizację zadania  będzie miał 32 miesiące,  do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali 10 letni okres gwarancji.

 

Zbiorcze zestawienie ofert.

 

Na I kwartał przyszłego roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcami na odcinki S5  Wronczyna do Kaczkowa.  

 

Budowa S5 przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020.