Oferty na budowę drogi ekspresowej S5 odc. Radomicko - Kaczkowo etap II Leszno Płd. - Kaczkowo otwarte

Do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 7 ofert na budowę 9,5 km drogi ekspresowej S5.Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 300  mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających). Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:

A) cena - 90 %,

B) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%.

B) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 %.

 

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena, termin oraz gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

 

Najniższą ofertę na kwotę ponad 232 mln zł brutto złożyła  firma BUDIMEX S.A. z  siedzibą w Warszawie.

Najdroższą ofertę złożyło Konsorcjum firm  Berger Bau Polska S.A  z siedzibą we Wrocławiu oraz Partnerem  BERGER BAU GmBH  z siedzibą w Passau na kwotę ponad 295  mln zł brutto.

 

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 20 miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy oraz 10 letni termin gwarancji jakości. Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Planowany termin podpisania umowy to I kwartał  2016r.

 

W załączeniu lista złożonych ofert.