Oferty na budowę drogi ekspresowej S5 odc. Radomicko – Kaczkowo etap I Radomicko( bez węzła)- Leszno Płd. otwarte.

24.11.br. do GDDKiA wpłynęło 7 ofert na budowę 19 km  drogi ekspresowej S5. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 483  mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających).

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:

A) cena – 90 %,

B) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%.

B) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 %.

 

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena, termin oraz gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

 

Najniższą ofertę na kwotę ponad 443 mln zł brutto złożyło Konsorcjum firm  Mota-Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie oraz Partner Mota Engil, Engenharia e Construcao S.A z siedzibą w Portugali.

Najdroższą ofertę złożyło Konsorcjum firm Eurovia Polska S.A  z siedzibą w  Bielanach Wrocławskich  oraz Partnerem WARBUD S.A z siedzibą w Warszawie  na kwotę ponad 582  mln zł brutto.

 

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 22 miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy.

Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Planowany termin podpisania umowy to I kwartał  2016r.

 

W załączeniu lista złożonych ofert.