Remont estakady w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

GDDKIA przystąpiła do remontu estakady w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. W ramach inwestycji przewiduje się w pierwszej kolejności częściową rozbiórkę istniejącej estakady i dojazdów, a następnie przebudowę obiektu mostowego i doprowadzenie estakady do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. W ramach robót drogowych zostanie przebudowany odcinek drogi ekspresowej (dojazdy do estakady) na długości łącznie 119,25m.  Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nośności jak dla ruchu KR-6, dostosowanie geometrii pionowej i poziomej do wymagań dla dróg klasy S (ekspresowej).Planowane zakończenie robót: 15.11.2017 r. 

Umowna wartość zadania: 21 684 027,78 PLN

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A.

Podstawowe informacje o sposobie realizacji inwestycji. W pierwszej kolejności przewiduje się zamknięcie ruchu na jednej jezdni i przebudowę estakady na niej. Ruch samochodowy w tym czasie odbywał się będzie drugą jezdnia estakady. Po jej przebudowie nastąpi przebudowa drugiej jezdni estakady.

 

Realizacji robót budowlanych będzie wykonywana w następującej kolejności:

 • Oznakowanie prowadzonych robót budowlanych
 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne (wykopy ręczne i mechaniczne, nasypy)
 • Budowa podpór słupowych wraz z oczepami
 • Budowa oczepów na przyczółkach
 • Montaż belek
 • Wykonanie ustroju nośnego
 • Montaż elementów wyposażenia i bezpieczeństwa ruchu
 • Budowa dojazdów – odcinków drogi ekspresowej w zakresie podanym na projekcie zagospodarowania terenu
 • Roboty wykończeniowe i porządkowe związane z przywróceniem terenu do stanu wyjściowego
 •  Wykonanie oznakowania pionowe i poziome

 

Organizacja ruchu na czas robót.

Na czas remontu obiektu na jezdni w kierunku Warszawy ruch drogowy został przeniesiony na jezdnie w kierunku Bielska-Białej. Ruch odbywa się dwukierunkowo, po jednym pasie w każdym kierunku. Ograniczenia w ruchu występują na odcinku o długości 1200 m. Wprowadzono również ograniczenia prędkości do 60 km/h.

 

Cel :

W wyniku realizacji inwestycji obiekt uzyska wymagane parametry techniczne i użytkowe, w szczególności nośność dostosowaną do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Parametry ruchowe na obiekcie i objętych zakresem zadania dojazdach dostosowane będą do obowiązujących przepisów tj. pasy ruchu o szerokości 3,50 m oraz pasy awaryjne o szerokości 2,50 m. Obiekt wraz z dojazdami zapewni sprawny i bezpieczny ruch.

 

W miejsce istniejących obiektów powstaną estakady o następujących  parametrach:

klasa drogi: S

kategoria ruchu: KR6

prędkość projektowa Vp=100 km/h

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

klasa obciążenia A wg PN-85/S-10030

liczba pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu szerokości 3,50 m

pas awaryjny 2 x 2,50m

długość obiektu 2 x 330,75 m

szerokość jednego obiektu 12,90 m (2 x 12,90 m)

kąt skrzyżowania z przeszkodą  60o

liczba przęseł:16 przęseł

konstrukcja: prefabrykowany, belkowy, sprężony typu T