19 wykonawców zainteresowanych budową II odcinka obwodnicy Kępna w ciągu S11.

19 firm i konsorcjów złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie II odcinka obwodnicy Kępna od istniejącego węzła „KĘPNO – KRĄŻKOWY” do istniejącej DK 11.(dł. ok. 7,0  km). Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału kadrowego, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy i doświadczenia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji. 

 

Zrealizowana inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Poprawi także w znaczący sposób sytuację związaną z przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto Kępno.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu przetargowym