Zimowe Utrzymanie Dróg w sezonie 2020/2021


GDDKiA

Organizacja zimowego utrzymania dróg krajowych na obszarze działania Oddziału GDDKiA w Katowicach

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach jest jednym z 16 terenowych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w obrębie województwa śląskiego administruje drogami krajowych za wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez teren miast na prawach powiatu grodzkiego i w całości drogami ekspresowymi oraz autostradami. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) GDDKiA Oddział w Katowicach realizuje poprzez Rejony w: Częstochowie, Zabrzu, Lublińcu, Pszczynie, Jaworznie - Wysokim Brzegu oraz w Zawierciu z/s w Ożarowicach.

 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) prowadzone będzie wg standardów opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 z dnia 01.10.2020r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

W sezonie 2020/2021 drogi zarządzane przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będą utrzymywane w standardzie I, II, III oraz V. O zaliczeniu dróg do poszczególnych standardów zadecydowała funkcja dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego. Drogi standardu II będą posypywane i odśnieżane na całej długości, natomiast drogi III standardu na określonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z określonymi zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach krajowych. Drogi zaliczone do utrzymania w V standardzie to drogi serwisowe przy ciągach dróg ekspresowych i autostrad.

 

Mapa ZUD w sezonie 2020/2021

 

 

Obszar działania Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach obejmuje teren województwa śląskiego. Na tym terenie GDDKiA zarządza i administruje drogami krajowymi i autostradami w następujących ilościach:

 

Do zimowego utrzymania dróg zaliczono:    
Długość dróg: 1 443,324 km
Długość dróg dwujezdniowych  491,882 km
Długość dróg w rozwinięciu na jedną jezdnię: 1 935,206 km
     
Długość  dróg  w rozwinięciu wg  standardów:    
STANDARD  I 662,620 km
STANDARD  II 533,310 km
STANDARD  III       8,657 km
STANDARD  V 238,737 km
Łącznie dróg 1 443,324 km

                                                                    

Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej

 

Oddział GDDKiA w Katowicach przygotował niezbędną ilość pługów i solarek. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg przygotowano do wyposażenia w nadajniki GPS oraz w czujniki posypu i płużenia. Dzięki temu na bieżąco będzie monitorowana lokalizacja sprzętu na drodze, stan wykonania prac oraz odtworzenie czasu i miejsca wykonanych wcześniej prac.

 

Na drogach krajowych województwa śląskiego będzie pracował następujący sprzęt odśnieżny i przeciwgołoledziowy:

 

L.p. Wyszczególnienie sprzętu  Ogólna ilość [szt.]
1 Pługosolarki  134
2 Pługi  53
3 pługi wirnikowe 2
4 ładowarki 18
5 UNIMOG 7
6 Równiarki 4
7 Spycharki 2
  Łącznie sprzętu do ZUD 220

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej

 

Zwalczanie śliskości przewidziane jest dwoma metodami:

  • przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solą zwilżoną – solanką), metodę tę stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. W przypadku znacznych spadków temperatury, poniżej -10˚C, do zwalczania śliskości stosowana będzie również mieszanina chlorku sodu i chlorku wapnia,
  • przy użyciu materiałów uszorstniających.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej są składowane w magazynach, które spełniają obowiązujące w tym zakresie standardy, w tym wymogi ochrony środowiska.

 

W magazynach zostało zgromadzone 34 500 Mg soli drogowej (chlorku sodu), Planowane zużycie materiałów do zwalczania zimowej śliskości w sezonie 2020/2021 przyjmuje się na poziomie 35 000 Mg soli drogowej (chlorku sodu).

 

Dyżury zimowego utrzymania dróg

 

W Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przy ulicy Myśliwskiej 5, pełnione są całodobowe dyżury w Punkcie Informacji Drogowej (PID). Zadaniem dyżurnego jest zbieranie informacji o aktualnym stanie dróg krajowych i autostrad, wszelkich występujących utrudnieniach w ruchu na tych drogach, w tym zamknięciach dróg i wprowadzonych objazdach.