Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Jędrzejów - granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego


GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Jędrzejów - granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0003/15

Data podpisania UoD: 29.09.2015

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2017

Całkowita wartość projektu: 558 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 221 505 469,27 PLN

 

Strona internetowa projektu: http://www.s7jedrzejow-granica.pl/

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego, od km 0+000 (km 583+540,00 istniejącej drogi krajowej nr 7) do km 19+932,59, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Inwestycja jest położona w całości na obszarze województwa świętokrzyskiego. Przebieg projektowanej drogi ekspresowej S7 rozpoczyna się w mieście i gminie miejsko-wiejskiej Jędrzejów, skąd trasa biegnie w kierunku południowym, kończąc swój przebieg w gminie Wodzisław na granicy województwa świętokrzyskiego. Przedmiotowe zadanie składa się z 1 odcinka realizacyjnego o długości 19,933 km.

 

Główne cele projektu:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
  • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
  • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
  • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
  • poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
  • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
  • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa świętokrzyskiego, jak również poza granice państwa.