Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego – wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu

Osiemnaście wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego (dk 15) o długości 18 km wpłynęło dziś do olsztyńskiego oddziału GDDKiA. To pierwszy etap postępowania przetargowego. Na tym etapie weryfikacji podlegać będzie doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny wykonawców.Spośród złożonych wniosków wybierzemy  wykonawców, do których zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych. Na złożenie ofert cenowych wybrani wykonawcy będą mieli 40 dni. Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji.

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Obwodnica o dł. 18 km ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1.

 

Do pobrania:

1. Rejestr złożonych wniosków

2. Plan orientacyjny obwodnicy