Porozumienie w sprawie dokumentacji północnej obwodnicy Olsztyna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezydent Olsztyna podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy wykonaniu studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla północnej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51.Wspólne działania i wspólny cel

GDDKiA oraz Prezydent Olsztyna podjęli wspólne działania w celu wykonania dokumentacji niezbędnej dla realizacji budowy północnej obwodnicy Olsztyna. W tym celu podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji studium korytarzowego wraz z  analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51. Dzięki tej inwestycji zostanie wyprowadzony poza teren Olsztyna ruch tranzytowy, co wpłynie na odciążenie układu komunikacyjnego miasta i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Obwodnica zniweluje także negatywne oddziaływanie ciężkiego transportu (hałas i emisja zanieczyszczeń) na mieszkańców centrum Olsztyna.

 

Podział zadań

Na mocy podpisanego porozumienia Prezydent Olsztyna zobowiązuje się do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji, zawarcia z nim umowy oraz nadzorowania i rozliczenia realizowanych przez wykonawcę prac. GDDKiA zobowiązuje się do współpracy w zakresie przygotowania materiałów do przetargu, przekazania materiałów archiwalnych dotyczących północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna oraz współpracy merytorycznej na etapie opracowywania dokumentacji, wydania opinii ZOPI (Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych)  i KOPI (Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych). Koszt wykonania dokumentacji poniesie Prezydent Olsztyna. Gotowa dokumentacja zostanie przekazana GDDKiA.