Zarządzanie Ruchem
 • Zadania Wydziału
 • Projekty organizacji ruchu


Do podstawowych zadań realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddział w Łodzi należą:

 

 1. Przygotowywanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału złożonych projektów stałych i czasowych organizacji ruchu drogowego dla dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.
 2. Opiniowanie projektów organizacji ruchu dla innych zarządzających ruchem w zakresie dotyczącym dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.
 3. Prowadzenie ocen wpływu planowanych dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej.
 4. Nadzór nad kontrolami brd prowadzonymi na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi.
 5. Planowanie i monitoring zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Prowadzenie zadań związanych z nadzorem nad wdrażaniem i funkcjonowaniem Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 7. Sprawowanie nadzoru nad Centrum Zarządzania Ruchem.

 

Projekty organizacji ruchu

 

Złożony do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) i w szczególności powinien zawierać:

 

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ( w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający: a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, b) parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady wykonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu zawierającego inne zmienne elementów mających wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta

 

Ponadto do złożonego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy dołączyć opinie:

 

 1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
 2. Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.
 3. Organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

 

Projekty organizacji ruchu należy składać w 3 egz. (w przypadku robót inwestycyjnych realizowanych w pasie drogowym na sieci zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Łodzi w 4 egzemplarzach).