Aktualizacja dokumentacji dla obwodnic Praszki i Olesna
W dniu 23 października 2015 roku opolski Oddział GDDKiA ogłosił przetargi mające wyłonić wykonawców projektów dwóch obwodnic na Opolszczyźnie.

Prace przygotowawcze do wybudowania obwodnicy Praszki były wstrzymane w 2010 roku. Obecnie, wraz z ogłoszeniem przetargu rozpoczyna się postępowanie prowadzące do wyłonienia projektanta, który zaktualizuje dokumentację przebiegu tej obwodnicy i przygotuje materiały konieczne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W przypadku Olesna, planowana obecnie obwodnica będzie dłuższa od dotychczasowych założeń o około 5 km, czyli będzie wydłużona z 23 do 28 km i kończyła się będzie na granicy województwa opolskiego i śląskiego. Dlatego też konieczne jest zaktualizowanie posiadanej przez Oddział dokumentacji. Oba ogłoszone postępowania, to przetargi ograniczone, dwuetapowe. W pierwszym etapie oferenci składają wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu. Po ocenie formalnej wniosków GDDKiA zaprosi do drugiego etapu 10 najbardziej doświadczonych firm.