Szemud - Gdynia Wielki Kack


Odcinek Szemud - Gdynia Wielki Kack
- podpisana umowa z wykonawcą w dn. 26.03.2018 r. na realizację wg formuły "projektuj i buduj";
- trwają prace budowlane.
 
Zadanie znajduje się w województwie pomorskim, powiatach wejherowskim, kartuskim, mieście Gdynia, w gminach Szemud i Żukowo. Odcinek ma ok. 21 km długości.
Zakres projektowania i budowy w ramach zadania 4 obejmuje w szczególności:
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 22,8 km;
• budowę trzech węzłów drogowych: „Koleczkowo”, „Chwaszczyno”, „Gdynia Dąbrowa”, oraz przebudowa węzła „Gdynia Wielki Kack”; 
• przygotowanie terenu pod budowę miejsc obsługi podróżnych kategorii III – oddzielnie dla każdej jezdni;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowę estakad w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
 
Więcej na stronie projektu na etapie koncepcji programowej:
 
 
www.s6szemud-gdynia.pl/