Bobrowniki - Skórowo


Odcinek Bobrowniki - Skórowo
-w realizacji.
 

Początek zadania znajduje się za węzłem Bobrowniki w województwie pomorskim, powiat słupski, gmina Damnica. Odcinek ma ok. 13 km długości. Koniec projektowanego odcinka zadania 3 znajduje się za węzłem Skórowo w gminie Potęgowo.

Zakres projektowania i budowy w ramach zadania 3 przewiduje się wykonanie w szczególności:

• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 13 km ;

• budowę dwóch węzłów drogowych: „Rzechcino” i „Skórowo”;

• budowę miejsca obsługi podróżnych kategorii I;

• przygotowanie terenu pod budowę miejsca obsługi podróżnych kategorii II;

• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z drogą ekspresową;

• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej;

• budowę obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;

• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;

• budowę przepustów pod drogą ekspresową i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;

• budowę oświetlenia drogowego;

• budowę kanalizacji teletechnicznej;

• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;

• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,

• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;

• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);

• rozbiórkę obiektów budowlanych;

• opracowanie dokumentacji powykonawczej;

• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;

• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Więcej na stronie projektu na etapie koncepcji programowej:

wwww.s6-slupsk-lebork.pl