Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK13


I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 6,5 km

- obecny etap: w przetargu

- planowane lata realizacji: 2018-2023

- wartość projektu: 184,6 mln złotych

 

etap zrealizowany

decyzja środowiskowa: 06.12.2012

ogłoszenie przetargu na realizację:  12.10.2015

podpisanie umowy na realziację: 09.03.2018

uzyskanie decyzji ZRID: 26.09.2019

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 13.12.2019

 

etap w realizacji

przetarg na roboty dla odcinka Rondo Hakena - węzeł Siadło Górne

przetarg na aktualizację dokumentacji dla odcinka węzeł Siadło Górne - węzeł Szczecin Zachód

 

 

strona internetowa projektu: http://dk13.warzymice-przeclaw.pl/

 

II. Opis inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica Przecławia i Warzymic rozpocznie się od ronda imienia Hermana Hackena, będzie biegła w kierunku południowym - zachodnim omijając od wschodu miejscowości Przecław i Warzymice. W rejonie skrzyżowania DK nr 13 z drogą do m. Siadło Górne obwodnica wejdzie w korytarz istniejącej DK nr 13. W tym miejscu będzie zlokalizowane połączenie z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Następnie nowa trasa skręci na południe łącząc się z autostradą A6 poprzez nowy węzeł Kołbaskowo, zlokalizowany około 1,2 km na wschód od istniejącego węzła drogowego Kołbaskowo (który zostanie zlikwidowany).

Uzyskana decyzja środowiskowa obejmuję również ewentualny 2 etap inwestycji – jednojezdniową obwodnicę m. Kołbaskowo o długości 6,178 km.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi:                                      GP

Prędkość projektowa:                       100 km/h

Ilość jezdni:                                       dwie jezdnie

Ilość pasów ruchu na jezdni:              2

Szerokość pasa ruchu:                      3,50 m

Utwardzone pobocze:                       2,00 m

Szerokość pasa dzielącego:              5,00 m (w tym 2 opaski wewnętrzne po 0,50 m każda)

Obciążenie:                                       115kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi klasy GP, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

plan orientacyjny:

GDDKiA

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej rozpatrywano trzy warianty przebiegu nowej drogi. Wszystkie miały ten sam przebieg na odcinku od ronda Hakena do włączenia do autostrady A6. Wariantowaniu podlegał sposób rozwiązania obiektów drogowych oraz odcinek drogi od autostrady A6 do Rosówka, który w wariancie A ma inny przebieg niż w dwóch pozostałych wariantach B i C (które są identyczne). W decyzji środowiskowej został wybrany wariant B.

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, przejścia dla płazów i małych zwierząt, przepusty.

 

6. Węzły

„Przecław”

węzeł zespolony „Szczecin Zachód”

 

III. Ochrona środowiska

Wygrodzenie całej trasy od otoczenia.

2 ekrany przeciwhałasowe (Lewy o długości 350m od km 5+250 i Prawy o długości 440m od km 5+100)

1 przepust ekologiczny (w km 6+150)