Zaproszenie do składania ofert na S5 od. Wronczyn- Radomicko

Wczoraj wykonawcy, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu przetargowym dot. zaprojektowania i  budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Radomicko zostali zaproszeni do złożenia ofert. Termin składania ofert mija  24 listopada  2015 r. 

Zaproszenie do składania ofert to drugi etap postępowania przetargowego. Do złożenia ofert zaproszonych zostało po 20 wykonawców z każdego odcinka. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie postępowania na obydwa odcinki czyli:  I Wronczyn-Kościan Południe dł. 19 km oraz Kościan Południe-Radomicko dł. 16 km.  zostało zakwalifikowanych po 20 wykonawców.  Złożone wnioski zweryfikowano pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określono w ogłoszeniach o zamówieniu. Zamawiający ocenił także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

 

 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 

Wykonawca na realizację zadania  będzie miał 32 miesiące,  do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

Budowa S5 przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020.