Laboratorium drogowe

Podstawowym zadaniem Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy jest kontrola jakości przy budowie i utrzymaniu sieci dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 Laboratorium w zakresie swojej działalności wykonuje między innymi badania:
• asfaltów, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych;
• spoiw hydraulicznych, mieszanek betonowych, betonu, betonowych i kamiennych prefabrykowanych elementów drogowych;
• gruntów, kruszyw i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi oraz polowe badania podłoża gruntowego i robót ziemnych;
• diagnostyczne nawierzchni drogowych w zakresie cech eksploatacyjnych, takich jak: równość, nośność, szorstkość;
• oznakowania pionowego i poziomego;

 

GDDKiA

 

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zakresu badań oferowanych przez Laboratorium GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy znajdują się w poniższych linkach:

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych  

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących  

Zespół Gruntów i Geotechniki 

Zespół Kruszyw  

Zespół Diagnostyki Nawierzchni  

 

GDDKiAW Laboratorium od 2013 r. obowiązuje wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od września 2014 r Laboratorium posiada akredytację na część badań wykonywanych w ramach swojej działalności. Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań oraz inicjuje i generuje wewnętrzne działania do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Celem uzyskania akredytacji jest zapewnienie przez laboratorium wiarygodnych, miarodajnych i obiektywnych wyników badań spełniających potrzeby i oczekiwania klientów. Aktualne informacje dotyczące posiadanego zakresu akredytacji znajdują się na stronie PCA 

 

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego systemu zarządzania Laboratorium przyjmuje zlecenia w oparciu o wypełniony i podpisany formularz zlecenia - wzór zlecenia:

Formularz zlecenia  

 

W przypadku dostarczenia próbek do Laboratorium Klient zobowiązany jest oprócz zlecenia załączyć wypełniony protokół pobrania (wzory protokołów dostępne są w laboratorium). Brak protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań.

Zgodnie z systemem zarządzania jakości Laboratorium do każdego wyniku badania akredytowanego dołącza wartość oszacowanej niepewności pomiaru.

 

Dane kontaktowe:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz

Sekretariat:

tel. 52 33 34 700, fax. 52 33 34 701

e-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl