Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - Etap II


GDDKiA

 

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – Etap II

 

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-050/14-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 21.08.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 97 981 686,31 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 74 249 325,45  PLN

 

 

Opis projektu:

 Przedmiotem projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020” jest opracowanie dokumentacji,  niezbędnej dla przygotowania do realizacji szeregu inwestycji drogowych zlokalizowanych w ramach docelowej sieci transportowej TEN-T na terenie Polski. W sumie projekt obejmuje 31 umów na przygotowanie dokumentacji: przetargowych, przedprojektowych, projektowych i studialnych, a także materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych. Przygotowywane do realizacji w latach 2014-2020 odcinki dróg ekspresowych: S3, S5, S6, S61 przebiegają przez obszar 5 województw, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego.

 

 

Główne cele projektu:

 Realizacja projektu przyczyni się do usunięcia zaległości w rozbudowie infrastruktury transportowej, zapewnienia połączeń infrastrukturalnych pomiędzy najważniejszymi ośrodkami wzrostu, a obszarami o mniejszej dynamice rozwoju, co umożliwi ograniczenie kosztów generowanych przez transport, a tym samym przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne.

 Prace przygotowawcze przewidziane w projekcie dotyczą również budowy obwodnic i tras wylotowych, co pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych, dzięki wyprowadzeniu nadmiernego ruchu tranzytowego z miast o nieprzystosowanej do tak intensywnego ruchu infrastrukturze drogowej.