Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej" 2007-2013


GDDKiA

 

Ramy instytucjonalne PO RPW:

GDDKiA jest beneficjentem 10 projektów z listy projektów indywidualnych w ramach osi priorytetowej IV: Infrastruktura transportowa, działanie 4.1: Infrastruktura drogowa. Na projekty GDDKiA przewidziano dofinansowanie z EFRR w kwocie ponad 851 mln PLN.

 

Aktualna lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 znajduje się na stronie: http://www.mir.gov.pl/media/8400/LPI_aktualizacja_20150828.pdf

 

Informacja o projektach PO RPW realizowanych przez GDDKiA

Do końca 2016 roku wszystkie projekty GDDKiA współfinansowane ze środków unijnych w ramach PORPW 2007-2013 zostały zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. GDDKiA była Beneficjentem 10 projektów unijnych (pełna lista porozumień). W całym okresie trwania perspektywy finansowej GDDKiA złożyła 202 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 1 487,9 mln zł.

Kwota poświadczonego i wykorzystanego dofinansowania unijnego to 859,1 mln zł. Komisja Europejska zrefundowała z tytułu realizacji projektów drogowych kwotę blisko 825,7 mln zł. GDDKiA oczekuje na refundację płatności końcowych dla poszczególnych projektów.