Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" 2007-2013


GDDKiA

 

Ramy instytucjonalne POIiŚ:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Infrastrukturalnych: www.mr.gov.pl
  • Instytucja Wdrażająca dla projektów drogowych – Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl
  • Główny serwis POIiŚ: www.pois.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 49 projektów podstawowych i 29 rezerwowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota alokacji dostępna na projekty GDDKiA to 10,37 mld EUR.

Zgodnie z obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. listą projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007–2013, ich podział jest następujący:

 

Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (Trans-European Network for Transport):

  • Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T: 28 projektów podstawowych i 12 rezerwowych;
  • Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski: 3 projekty podstawowe i 4 rezerwowe;

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu:

  • Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 1 projekt podstawowy;
  • Działanie 8.2 Drogi krajowej poza siecią TEN-T: 17 projektów podstawowych i 13 rezerwowych.

Aktualna lista jest dostępna na stronie:

http://www.pois.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Lista_projektow_indywidualnych_dla_POIiS_20151201.pdf

 

Ponadto GDDKiA jest beneficjentem projektu konkursowego w ramach działania 6.1 oraz korzysta ze wsparcia w ramach XV osi priorytetowej - pomoc techniczna, jako jeden z głównych beneficjentów POIŚ.

 

Do końca 2016 roku wszystkie projekty GDDKiA współfinansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2007-2013 zostały zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. GDDKiA była Beneficjentem 51 projektów unijnych (pełna lista umów) o całkowitej wartości ponad 75 mld zł, w tym wkład UE blisko 46 mld zł.

 

W całym okresie trwania perspektywy finansowej GDDKiA złożyła 797 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 58,286 mld zł. CUPT zweryfikowało i poświadczyło wydatki na kwotę 53,300 mld zł, w tym wkład UE wyniósł 45,304 mld zł.

 

Komisja Europejska zrefundowała z tytułu realizacji projektów drogowych kwotę ponad 42,286 mld zł, w tym w podziale na:

- Priorytet VI    - 33,864 mld zł

- Priorytet VIII – 8,422 mld zł

GDDKiA oczekuje na refundację płatności końcowych dla poszczególnych projektów. Obecnie trwa 5-letni okres trwałości projektów, liczony od poświadczenia przez CUPT wniosku o płatność końcową danego projektu.