Wojewoda Opolski wydał zezwolenie na realizację obwodnicy Nysy
8 kwietnia 2015 roku w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Nysy. Wojewoda Ryszard Wilczyński przekazał dokument ZRID na ręce Andrzeja Kałużnego, dyrektora Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 została podpisana z wykonawcą 6 sierpnia 2014 roku. Obwodnica ma być gotowa w 32 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli w drugiej połowie 2017 roku. Zadanie jest realizowane w systemie „Projektuj& Buduj”.

 

Obwodnica Nysy w liczbach:

307,44 miliona złotych - koszt robót budowlanych;

16,5 km długość obwodnicy - 7,4 km jako ciąg drogi krajowej nr 46 (droga dwujezdniowa) oraz 9,1 km jako ciąg drogi krajowej nr 41 (droga jednojezdniowa, na odcinku 4 km z dodatkowymi pasami do wyprzedzania – tzw. 2+1);

14 obiektów mostowych, w tym 383-metrowy most nad rzeką Nysą Kłodzką ze 100-metrowym przęsłem nurtowym, blisko 304-metrowa estakada nad planowanym Kanałem Ulgi oraz 2 obiekty nad istniejącymi liniami kolejowymi relacji Nysa – Opole oraz Nysa – Brzeg i Katowice – Legnica;

5 skrzyżowań drogowych, w tym 4 ronda średnie oraz węzeł drogowy na skrzyżowaniu obwodnicy z DK 46 w obrębie tzw. Górki Hanuszowskiej;

183 m - łączna długość 9 przejść dla płazów pod obwodnicą;

10 zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych;

550 000 metrów sześciennych ziemi użyte do nasypów;

620 000 metrów sześciennych ziemi zostanie wykopanych;

160 000 ton masy bitumicznej;

29 000 metrów sześciennych betonu;

4 500 ton stali; 700 osób zatrudnionych w szczycie prac budowlanych;

 

Wykonawcą obwodnicy Nysy jest konsorcjum firm „Mota-Engil Central Europe S.A.” Kraków i „Himmel & Papesch Sp. z o.o.” Opole.

 

Cele inwestycji:

• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej

• stworzenie bezpiecznego odcinka dróg krajowych nr 46 i 41, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort ruchu drogowego tranzytowego (ponadlokalnego), jak i ruchu drogowego lokalnego (źródłowego i docelowego)

• wybudowanie nowych odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Przyczyni się to do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego, usprawnienia połączeń drogowych oraz wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Nysy.

 

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednio wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

• przejęcie ruchu tranzytowego z istniejących ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,

• oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,

• skrócenie czasu podróży,

• poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,

• zmniejszenie ryzyka wypadków,

• oszczędności paliwa,

• zapewnienie komfortu jazdy,

• ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,

• przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,

• skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

 

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który obecnie prowadzony jest ulicami Nysy, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg i ulic, które zostaną odciążone przez obwodnicę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (w tym urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni, itd.) - przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości obwodnicy dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.