Postępowania wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 r. (tzw. nowe Pzp)

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w GDDKiA:

Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;
 • komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://gddkia.eb2b.com.pl/contractor-registration.html 

 

Przypominamy, że: 

 • w przypadku tzw. postępowań unijnych:
  • oferty
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Przypominamy zatem, iż do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także - dla zapewnienia prawidłowości obsługi tego procesu - odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

 

 • w przypadku tzw. postępowań krajowych:
  • oferty
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Przypominamy zatem, do udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób, składających w imieniu wykonawcy ww. oświadczenia, w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, a także - dla zapewnienia prawidłowości obsługi tego procesu - odpowiednie przeszkolenie pracowników:


Postępowania wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. (tzw. stare Pzp)


Informujemy, że do dnia 1 stycznia 2021r. w GDDKiA postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

 • o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r. (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ 
 • pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach. 

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021r. będzie możliwy poprzez stronę www.archiwum.gddkia.gov.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” 

 

 

Przetargi Centrali i Oddziałów GDDKiA realizowane w oparciu o ustawę Pzp

Zamówienia publiczne aktualne

ZOBACZ

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte

ZOBACZ

 

 

 

 

Zamówienia publiczne w naszym Oddziale realizuje Wydział Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

Kontakt:
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
inż. Iwona Bujak
tel. (089) 521 28 81, iwbujak@gddkia.gov.pl
fax. (089) 527-23-07

Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Krawczyk
tel. (089) 521 28 08, akrawczyk@gddkia.gov.pl