Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poza realizacją Programu Budowy  Dróg Krajowych realizuje szereg działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Należą do nich m.in. przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, (przebudowa skrzyżowań, budowa kładek dla pieszych i zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych), budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem i wiele innych.
 
Poza realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym (kontynuacja budowy nowych odcinków dróg klasy A i S) - w 2014 roku wykonano 138 zadań w zakresie remontów odcinków dróg o łącznej długości ok. 336 km za kwotę ponad 271 mln zł, 12 zadań przebudowy dróg na kwotę ponad 109 mln zł oraz 71 zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego o wartości ponad 75 mln zł.   
 
W ramach realizowanych przez GDDKiA działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w minionym roku zrealizowano m.in.:
  • przebudowę 74 skrzyżowań
  • budowę 4 rond
  • 68 zatoki autobusowe
  • prawie 64 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych
  • 36 sygnalizacji świetlnych
  • wyznaczono 116 przejść z 62 azylami dla pieszych
  • 13 doświetleń skrzyżowań oraz 48 oświetleń przejść dla pieszych
  • dodatkowo oznakowano przejścia dla pieszych znakami D-6 na wysięgnikach
Ponadto w 2014 roku prowadzono przebudowy na 16 obiektach mostowych o łącznej długości 0,6 km (wraz z dojazdami o długości 3,950 km), w tym zakończono przebudowy 11 obiektów mostowych o łącznej długości 0,185 km, oraz wydatkowano środki w wysokości 69 540,723 tys. zł. Prowadzono też remonty na 18 obiektach mostowych o długości 1,976 km, w tym zakończono remonty 17 obiektów mostowych o łącznej długości 1,690 km oraz wydatkowano środki w wysokości  23 038,892 tys. zł.
 
Program Realizacyjny 2014
W ramach realizowanego od 2013 r.  Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonano m.in. budowę urządzeń bezpieczeństwa dla pieszych na drogach krajowych w miejscach o wysokim stopniu ryzyka indywidualnego. Jednocześnie realizowano działania uspokajania ruchu na drogach krajowych poprzez instalację odpowiednich urządzeń, jak również poprzez odpowiednią organizację ruchu. Rozszerzono wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej poprzez wykonywanie klasyfikacji odcinków dróg i prowadzenie kontroli stanu brd na całej sieci dróg krajowych w oparciu o ustawę o drogach publicznych i  dyrektywę 2008/96/WE.
 
Ponadto w ubiegłym roku wykonano szereg działań o charakterze organizacyjno-prawnym, edukacyjnym i inżynieryjnym poza ww. Programem Realizacyjnym mającym wpływ na poprawę brd na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA jak:
opracowanie katalogu typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Katalog stosuje się do zabezpieczenia robót oraz oznakowania pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym dróg krajowych, dla których organem zarządzającym ruchem jest  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w celu zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
wdrożenie projektu „pilotażowego modułu informacji meteorologicznej  z funkcją oddziaływania na ruch drogowy”. W celu poprawy brd, usprawnienia procesu zimowego utrzymania dróg oraz przetestowania rozwiązań projektowych w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, wybudowanych zostało 7 drogowych stacji meteorologicznych (w tym dwie z funkcją oddziaływania na ruch - znaki o zmiennej treści do przekazywania kierowcom instrukcji i ostrzeżeń o stanie nawierzchni i warunkach pogodowych).
realizacja kampanii pomiarowej stanu nawierzchni drogowej. Badanie parametrów nawierzchni drogowej, takich jak współczynnik szorstkości, równość podłużna i poprzeczna, nośność, stan powierzchni, które bezpośrednio przekładają się na poziom brd, w tym wdrożenie nowoczesnych metod pomiarów ugięć nawierzchni oraz oceny stanu powierzchni nawierzchni.
 
Oceny brd i Audyty brd w 2014 r.
W celu wyeliminowania z projektów inwestycyjnych rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego – w 2014 r. przeprowadzono 102 Audyty brd oraz 3 Oceny brd.