Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7 z wył. odc. miejskiego


GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-047/13-00

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015

Całkowita wartość projektu: 958 214 789,14 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 259 124 200,00 PLN

 

Opis Inwestycji:

Przedmiotem projektu było przedsięwzięcie obejmujące budowę drogi  S8, DK7 i DK8 o łącznej długości około 13,98 km na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7 z wyłączeniem odc. miejskiego.

Projekt był podzielony na dwa etapy:

- Etap I węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Paszków stanowił pozamiejski fragment trasy Salomea-Wolica (11,57 km);

- Etap II - Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania (2,40 km).

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie pruszkowskim na terenie gmin Michałowice, Raszyn i Nadarzyn.

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia była budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica (z wyłączeniem odcinka miejskiego) o długości 9,23 km. Początek inwestycji zlokalizowany był za węzłem „Opacz” realizowanym w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2 w km 0+716,00 w m. Opacz Mała, a kończył się w km 441+641,03 w m. Nadarzyn w dotychczasowym przebiegu DK 8. Elementem scalającym i usprawniającym funkcjonowanie Projektu była budowa odcinka łącznikowego drogi krajowej nr 7 o długości 3,44 km (jezdnia lewa), który rozpoczynał się w węźle „Janki Małe” (Warszawa Janki), a kończył w km 9+301,61 w m. Sękocin Las w dotychczasowym przebiegu DK 7.

 

Zakres projektu obejmował: m.in.:

- budowę drogi ekspresowej dwujezdniowej na długości 9,23 km,

- budowę drogi krajowej nr 7 dwujezdniowej na długości 3,44 km (jezdnia lewa),

- budowę 3 węzłów drogowych: „Sokołowska” (obecna nazwa „Puchały”), „Janki Małe” (obecna nazwa „Warszawa Janki”), „Paszków”,

- budowę 22 obiektów inżynierskich (13 wiaduktów, 4 mostów, 5 kładek dla pieszych) oraz przepustów ekologicznych.

 

Głównymi celami projektu było:

­stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T, usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz.1- odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” – Skrzyżowanie z DW 721.

  • Data podpisania umowy : 12.04.2013 r.
  • Numer umowy: 26/2013
  • Wykonawca: STRABAG Sp.z.o.o.
  • Wartość: 565 691 621,08 PLN brutto,
  • Czas realizacji zgodnie z umową: 32 miesiące od daty rozpoczęcia tj. od dnia 12.04.2013 r.

Tytuł kontraktu: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „ Kontynuacja projektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem).” Etap I cz.1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721

  • Data podpisania umowy : 18.12.2012 r.
  • Numer umowy: 218/2012,
  • Wykonawca: Konsorcjum firm: ECMG GmbH – Lider Konsorcjum, Ingienieria IDOM Internacional S.A. – Partner Konsorcjum,
  • Wartość: 12 606 235,53 PLN brutto,
  • Czas realizacji zgodnie z umową: 46 miesięcy.